การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม Express

Last modified: March 17, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม Express
Recording Buying and Selling Data with Express Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชัญญา ตรงเที่ยง, นางสาวอุมาพร ฉายเสมแสง, นางสาวปิยนุช เลี้ยงผลตรู
Miss Chanya Trongteing, Miss Chanya Trongteing, Miss Piyanuch Leangpholthru
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ชัญญา ตรงเที่ยง อุมาพร ฉายเสมแสง และปิยนุช เลี้ยงผลตรู. (2558). การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม Express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอส. ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชีและภาษีอากรครบวงจรสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น ให้คำปรึกษาทางภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ การวางระบบบัญชี ให้บริการด้านการบัญชีและภาษีกับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป นำเข้า-ส่งออก ทำให้ต้องพบกับรายการทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ดังนั้นโปรแกรมบัญชีที่ใช้จะต้องใช้งานง่าย มีความแม่นยำสูง มีแบบฟอร์มที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงระหว่างระบบงานต่าง ๆ ได้ อย่างเช่นโปรแกรม Express ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีมาตรฐานและแพร่หลายในองค์กรธุรกิจ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขั้นตอนการบันทึกการซื้อและขายด้วยโปรแกรม Expressในหลายๆ กรณี คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้เพื่อศึกษาเพื่อเติมหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, การซื้อขาย, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express


Abstract

S.C. Accounting and Business Consultant (1995) Co. Ltd. is a business that handles accounting service, tax advisory, tax filling, accounting system setup consultation and related services. By attending the internship under a cooperative program at the company, the authors were assigned to record sales and purchases via the Express accounting software. Previously, the authors did not have any skills for this type of work, this caused delays and was time-consuming.

This project was prepared to be used as guidelines to record sales and purchases via the Express accounting software. This project was described in two parts: 1) the recording of sale; 2) the recording of purchases in many cases. Most of all, the team hoped that this project would be useful for new trainees or people who are interested in working in accounting field.

Keywords: Accounting, Purchase and sales, Express accounting software.


การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม Express /Recording Buying and Selling Data with Express Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 861
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code