การเปลี่ยนแปลงวิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลเพื่องาน ภ.ง.ด. 1ก

Last modified: March 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเปลี่ยนแปลงวิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลเพื่องาน ภ.ง.ด. 1ก
Changing the Way of Submitting PND1 and Changing Method of Data Entry to PND1K
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวบัวสวรรค์ สหพงศ์
Miss Buasawan Sahaphong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

บัวสวรรค์ สหพงศ์. (2558). การเปลี่ยนแปลงวิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลเพื่องาน ภ.ง.ด. 1ก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี บี ดำเนินกิจการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด

ปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการยื่นภาษีมากขึ้น จากการสนับสนุนของกรมสรรพากรที่ต้องการให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั้นยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่กรมสรรพากรได้สร้างโปรแกรมประกอบการยื่นแบบให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบสามรถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ เช่น ภ.ง.ด.1 ข้อมูลที่สำนักงานบัญชีได้รับมาจากลูกค้าจะเป็นรายงานค่าจ้างเงินเดือนที่เป็นเอกสารกระดาษแล้วนำมาบันทึกลงในใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 ตามแต่ละเดือน และพอครบปีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.1ก ทำให้ต้องใช้เวลานานในการรวบรวมและสรุปรายการ ดังนั้นสำหรับงานยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ต จึงต้องเลือกใช้โปรแกรมของกรมสรรพากรที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน ผู้จัดทำจึงทำรายงานเรื่องการวิธีปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในแต่ละเดือนเพื่อใช้ในการทำแบบ ภ.ง.ด.1ก โดยผู้จัดทำเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงานเพราะสามารถสร้างแผ่นงานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแผ่นงานกันได้ ทำให้เกิดความสะดวกและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานลงได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่พนักงานทุกคนใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.1, การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต


Abstract

P P and P B Limited Partnership’ business handles accounting and taxes service, commercial registration services, advisor for corporations and individual tax.

Nowadays, the internet has become more important role in the way of paying taxes. The Revenue Department requires taxpayers to submit their taxation forms via the Internet, especially withholding tax. The Revenue Department supported the taxpayers by developing computer’s programs which taxpayers can use.

To prepare PND1 each month, an officer receives a salaries report from customers and records the data into PND1 form. At the end of the year, the data would be concluded and prepared PND1K for submitting. This process takes a long time, therefore, this project was about changing the way of submitting PND1 by selecting the computer’s program which is suitable for our business and changing method of data entry to PND1K by using Microsoft Excel. In order to work more efficiently, Microsoft Excel has many tools to move change and edit the data and more familiar to most of our officers.

Keyword: Withholding tax, PND 1, E-Filling.


การเปลี่ยนแปลงวิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลเพื่องาน ภ.ง.ด. 1ก / Changing the Way of Submitting PND1 and Changing Method of Data Entry  to PND1K

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1305
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code