ทดสอบความรู้เบื้องต้นทางบัญชีของพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เค ออดิท จำกัด

Last modified: March 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ทดสอบความรู้เบื้องต้นทางบัญชีของพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เค ออดิท จำกัด
Basic Accounting Knowledge Testing of R. S. K. Audit Co. Ltd.’s Employees
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมเสนา, นางสาวระพีพรรณ  เรืองขจร, นางสาวสมใจ   ทองม่วง
Miss Yaowaluck Thammasena, Miss Rapeepan Reungkajorn, Miss Somjai Thongmoung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

เยาวลักษณ์ ธรรมเสนา ระพีพรรณ เรืองขจร และ สมใจ ทองม่วง. (2558). ทดสอบความรู้เบื้องต้นทางบัญชีของพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เค ออดิท จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท อาร์ เอส เค ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีและภาษี มีพนักงานบัญชีทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเงินของลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกบัญชีแยกประเภทและทำงบการเงินเพื่อแสดงบัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พนักงานบัญชีทั้งหมด 17 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2559 ใช้การเก็บข้อมูลแบบเจาะจง โดยการทำแบบทดสอบ

ผลการทดสอบความรู้ของพนักงานบัญชี แบ่งออกเป็นสองด้าน คือ 1) ด้านความรู้เบื้องต้นทางบัญชี กลุ่มผู้ทดสอบมีความรู้เบื้องต้นทางการบันทึกบัญชีในระดับพอใช้ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีและสามารถบันทึกบัญชีได้ จากแบบทดสอบ แสดงให้เห็นว่า พนักงานบัญชีจะมีความรู้แค่เพียงในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ประจำ แต่ไม่สามารถทำความเข้าใจกับข้อมูลที่นอกเหนือจากงานที่ทำได้ 2) ด้านความรู้เบื้องต้นทางภาษี พบว่าพนักงานบัญชี มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากรในระดับพอใช้ เช่น สามารถคำนวณภาษีในเบื้องต้น ทราบอัตราภาษีในการยื่นประเภทต่าง ๆรวมไปถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งพนักงานบางคนมีหน้าที่บันทึกข้อมูล แต่ไม่ได้มีหน้าที่คำนวณภาษี จึงทำให้ไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ ทั้งนี้จากการทำแบบทดสอบทำให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้เบื้องต้นของพนักงานบัญชีและจะได้นำไปใช้แก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาการทำงานต่อไป

คำสำคัญ: การทดสอบ, ความรู้เบื้องต้น, พนักงานบัญชี


Abstract

R S. K. Audit Co. Ltd.’s business handles accounting and tax service. Their accountants’ s duty is recording the business entry of customers consistent with Generally Accepted Accounting Principles. They must inspect the financial documents, recording incomes and expenses, preparing a financial statement, so that the accounting knowledge of the accountant of utmost importance. This research interviewed 17 accountants from May 30 – September 2, 2016, by a questionnaire.

According to the test results, the quality of accountants was divided into 2 groups: 1) The basic knowledge of accounting, they are at a fair level, basics knowledge of accounting; 2) The basic knowledge of tax, they also are at a fair level. The questionnaire asked about the basic method of tax computation, tax rate, and taxation. Some accountants just record the transaction and do not compute tax by themselves, so they cannot complete the questionnaire. In conclusion, this research showed the basic knowledge of accountants, so we can apply this to solve the problems by training them with more knowledge of accounting and tax to improve their work.

Keywords: Testing, Basic Knowledge, Accountant.


ทดสอบความรู้เบื้องต้นทางบัญชีของพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เค ออดิท จำกัด / Basic Accounting Knowledge Testing of R S. K. Audit Co. Ltd.’s Employees

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 7134
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code