การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย

Last modified: November 5, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย
Recording Purchase-Sale Tax Transactions
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวดลพร  พูนบำเพ็ญ 5704320024
Miss Donlaporn Phunbumphen 5704320024
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ดลพร พูนบำเพ็ญ. (2559). การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานตามโครงงานสหกิจศึกษาที่บริษัท สำนักงานบัญชีเฟิสท์เน็ท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับงานบริการทางด้านบัญชี ด้านตรวจสอบบัญชี ด้านประกันสังคม ด้านจดทะเบียน และด้านภาษีอย่างครบวงจร ซึ่งมีบริษัทลูกค้าจำนวนมากได้เข้ามาใช้บริการ ดังนั้นโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่บริษัทเลือกใช้ในการทำงานจึงสำคัญมาก บริษัทได้เลือกใช้โปรแกรมบัญชี Express ในการทำงานเพื่อทำให้การดำเนินงานสะดวก รวดเร็ว ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัทใช้โปรแกรมบัญชี Express ในการทำงานอย่างเป็นประจำทุกวัน ทำให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการใช้งานของโปรแกรม ซึ่งผู้จัดทำมีความสนใจศึกษาขั้นตอนวิธีการบันทึกบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายในโปรแกรม Express เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทำที่สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต

คำสำคัญ: วิธีการบันทึกบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at FirstNet Account Office Co. Ltd. The company provides services of accounting, account proving, social insurance, registration, and full-fledged taxing. There are many customers under service for this company.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at FirstNet Account Office Co. Ltd. The responsibility included doing daily routine work and learning about the functional procedures of the Express accounting program.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  Purchase-Sale Tax, Express Accounting Program, Tax.


การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย / Recording Purchase-Sale Tax Transactions

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 538
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code