การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro

Last modified: November 5, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro
Preparation Payment Voucher with Accounting Software QuickBooks Pro
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ภัทรภร ลอสซ์ 5704300572, นางสาว มณฑนา บุญรอด 5704300590
Miss Pattharaporn  Lotz 5704300572, Miss Montana  Boonrod 5704300590
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ภัทรภร ลอสซ์ และ มณฑนา บุญรอด. (2559). การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สำนักงานบัญชี เค.พี.ควอลิตี้ เป็นสำนักงานที่ให้บริการด้านรับจัดทำบัญชี-ภาษี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัทห้างร้าน จดทะเบียนยกเลิกชำระบัญชี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และเป็นที่ปรึกษาวางแผนภาษี การดำเนินงานภายในสำนักงานบัญชี เค.พี.ควอลิตี้ ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ คือ การวิเคราะห์บัญชีลงใบสำคัญจ่ายและบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro ซึ่งจากการปฏิบัติงาน พบปัญหาที่เกิดขึ้น เอกสารของใบสำคัญจ่ายมีค่อนข้างมากและหลากหลาย เอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้ไม่ถูกต้อง และคณะผู้จัดทำยังไม่คุ้นเคยกับเอกสารที่แนบประกอบใบสำคัญซึ่งมีหลายแบบ เช่น ต้นฉบับใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ สำเนาใบกำกับภาษี โดยคณะผู้จัดทำต้องรู้จักใบต่างๆเหล่านี้ก่อนว่ามีหน้าที่อย่างไร และการบันทึกบัญชียังขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ลงบัญชีในใบสำคัญจ่าย และการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เคยปฎิบัติงานมาก่อน

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องการจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องในการวิเคราะห์บัญชี และบันทึกข้อมูลจากเอกสารที่แนบมาในใบสำคัญจ่าย และเพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการจัดทำใบสำคัญจ่าย

คำสำคัญ: ระบบใบสำคัญจ่าย, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at K.P. Quality Office. The company provides services of accounting and tax, auditing, system accounting, register company, quit company, social security registration and as a tax planning consultant.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at K.P. Quality Office. The work included analysis voucher accounts and accounting records into QuickBooks Pro accounting software.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  :  Voucher Payment, Accounting Software, QuickBooks Pro


การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro / Preparation Payment Voucher with Accounting Software QuickBooks Pro

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1976
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code