การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
Reducing the steps in changing motorcycle inner tires
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภัควัฒน์ เพ็ชรรอด
Mr. Pakkawat Petchrod
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Assoc. Prof. Dr.Vanchai Rijaravaich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ภัควัฒน์ เพ็ชรรอด. (2561). การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

The motorcycle repair shop studied provides the services of motorcycle repairs and inner tires changes. Each day, there exists a large number of customers waiting for changing the motorcycle inner tire. The objective of this study is to find the way to reduce the steps and time to change the inner tires.

The concept of Work Study was applied to analyze the motorcycle inner tire change by using the process flow chart to help improving the work steps and to reduce the operation time.

The results of the study showed that the steps in changing the motorcycle inner tires can be reduced by 10 steps from previous operation of 22 steps and the changing time is also reduced from 29.30 minutes to only 14.30 minutes by average, resulting in decrease of 15 minutes or 51.19% reduction. Waiting time of customers is shortened and more time is available for more Motorcycle repair.

 

Keywords:  Work Study, Flow Chart, Motorcycle Series YAMAHA MIO 2007.


การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 74
Previous: แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย
Next: การพัฒนาโปรแกรมออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าเพื่อลดข้อผิดพลาด