เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน
Road Accident Notification Website
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกิตติธัช ละครวงษ์, นายธนพงศ์  ฤกษ์ปรีดาพงศ์, นายอดิศักดิ์   บวรธีระกิจชัย
Mr.Kittittuch Lakornwong, Mr. Thanapong Rerkpreedapong, Mr. Adisak Bowomtheerakijchai 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์
Mr. Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

กิตติธัช  ละครวงษ์, ธนพงศ์  ฤกษ์ปรีดาพงศ์ และ อดิศักดิ์ บวรธีระกิจชัย. (2562). เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

       วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์นี้ออกแบบและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อแจ้งเตือนอุบัติเหตุและรายงานสถิติ ระบบได้รับการพัฒนาโดยใช้ Microsoft Visual Studio C # สำหรับการเขียนโปรแกรม และ Microsoft SQL Server 2008 R2 สำหรับการรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูล ระบบสามารถจัดการข้อมูล ค้นหาหน่วยงาน สถิติการรายงานและ การแจ้งเตือนอุบัติเหตุ ผลของโครงการนี้คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอุบัติเหตุ ค้นหาข้อมูล และรายงานสถิติอุบัติเหตุ

คำสำคัญ : อุบัติเหตุ, แจ้งเตือน, การจัดการข้อมูล


Abstract

The purpose of this project was to design and develop Road Accident Notification Website for accident notification and report statistics. The system was developed using by Microsoft Visual Studio C# for programming and Microsoft SQL Server 2008 R2 for data collection and data management. The system can manage information, find agency, report statistics and accident notification. The result of this project is users can access accident information, find information and report statistics accident.

Keywords: Accident, Alert, Manage information.


เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน | Road Accident Notification Website

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advior

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1748
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print