ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

Last modified: August 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
Satisfaction towards the Service of Starbucks Coffee Shop at Centralplaza Pinklao
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภูรีภัทร ชั่งจันทร์
Mr. Pureepat Changchan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิจิตร สุพินิจ
Dr. Vijit Supinit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

ภูรีภัทร ชั่งจันทร์. (2558). ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

This research aims to study demographic and marketing mix factors of custormers at Starbucks coffee shop at centralplaza pinklao. The samples used for this study are 400 samples from people staying in Aspire Sathorn-Taksin, Bangkok. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Chisquare test was used for analysis. Most consumers are females, aged between 20 – 30 years, single, hold bachelor’s degree, worked in private companies/enterprises, earned between 10,000 – 20,000 Baht. Most of them consume with their friends. The most consumers used servicing on Saturday. The service frequency is 2 times per month. The most of time is 6 pm. – 9 pm.

In addition, the researcher found that overall of the level of service satisfaction of Starbucks coffee shop at Central Plaza Pinklao was high level. The highest satisfaction was people. Secondly, it was process. The lowest satisfaction was physical evidence. Hypothesis testing revealed that individual factors of gender, age, occupation, marital status, educational level, and income per month are associated with consumer’s service satisfaction of Starbucks coffee shop at Central Plaza Pinklao. In addition, the researcher found that service behavior – people who consume with, the service frequency, period of time spent and time spent related to consumer’s service satisfaction of Starbucks coffee shop at Central Plaza Pinklao.

To be the information for entrepreneurs to plan the marketing strategies and give most satisfaction to consumers, entrepreneurs should be trained on manners, dress personality and help solve problems for the greatest satisfaction.


ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า | Satisfaction towards the Service of Starbucks Coffee Shop at Centralplaza Pinklao

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 206
Previous: พฤติกรรมการเลือกซื้อแว่นตาของผู้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Next: การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ