การพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) ผ่านเพจเฟสบุ๊ค บริษัทสวัสดี ทราเวลกรุ๊ป แอนด์ ทราสปอร์ต จำกัด

Last modified: October 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) ผ่านเพจเฟสบุ๊ค บริษัทสวัสดี ทราเวลกรุ๊ป แอนด์ ทราสปอร์ต จำกัด
Service development to Safety and Administration (SHA) standard Through Facebook Page Sawasdee Travel Group and Transport Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนภสร พานิช, นายคณิน ทรัพย์เขตร์, นายกันตพงศ์ ภู่พุกก์
Miss Napassorn  Panich, Mr. Kanin  Srapkhet, Mr. Kantapong  poopuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Supattra  Huabchareon
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

นภสร พานิช, คณิน ทรัพย์เขตร์ และ กันตพงศ์ ภู่พุกก์. (2562). การพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) ผ่านเพจเฟสบุ๊ค บริษัทสวัสดี ทราเวลกรุ๊ป แอนด์ ทราสปอร์ต จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจเรื่อง การพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ผ่านเพจเฟสบุ๊ค บริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราสปอร์ต จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านความสะอาดและความปลอดภัยของบริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊คบนมาตรฐาน SHA จากการพัฒนาการบริการสู่มาตรฐาน SHA ผ่านเพจเฟสบุ๊ค ทางคณะผู้จัดทำได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว แพกเกจทัวร์ และบริการรถเช่า โดยได้ใช้สัญลักษณ์ แฮชแท็ก (#) คือ เครื่องหมายคำค้นหาหลักที่หน้าคำจำกัดความ โดยใช้คำว่า #สะอาด #มั่นใจ #บริการทุกความประทับใจ #สุขอนามัย #มาตรฐานSHA #sawassdeethailand #สวัสดีไทยแลนด์ #เช่ารถตู้Vip #เช่ารถบัสVip เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องความสะอาดความปลอดภัยในการบริการที่ดี โดยมีจำนวนผู้เข้าถึงโพสต์มากที่สุดคือในช่วงวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2563 และมีจำนวนผู้เข้าถึงมากที่สุดของเพจสวัสดีไทยแลนด์ทราเวล คือ  8,612 คน รวมทั้งเพจเช่ารถตู้Vip รถบัสVip จำนวน 5,338 คน นอกจากนี้บริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้เข้าสู่มาตรฐาน SHA ผลสรุปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: เพจเฟสบุ๊ค, มาตรฐานSHA, สวัสดีทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด


Abstract

The project, ‘Service Development to the SHA Standard Through Facebook Page of Sawassdee Travel & Transport Co. Ltd’aimed to ensure the development of services to the SHA standard and promote cleanliness and safety of the company through the Facebook page based on the SHA standard.

The organizers promotes travel destinations, tour packages, and car rental using hashtag (#) which is a search term mark, #clean, #confident, #impressiveservice, #hygiene, #SHAstandard, #sawassdeethailand, #rentVIPvan, #rentVIPbus as a way to promote the cleanliness and safety of good service. From 8-15 August 2020, it was recorded to be the biggest peak of having high engagement from people visiting the Facebook page of Sawassdee Thailand Travel around 8,612 people and 5,338 people visiting Rent VIP Van, Rent VIP Bus Page. As a result, Sawassdee Travel & Transport Co. Ltd achieved the SHA standard based on the objectives set.

Keywords:  Facebook page, SHA standard, Sawassdee Travel & Transport Co. Ltd.


การพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) ผ่านเพจเฟสบุ๊ค บริษัทสวัสดี ทราเวลกรุ๊ป แอนด์ ทราสปอร์ต จำกัด | Service development to Safety and Administration (SHA) standard Through Facebook Page Sawasdee Travel Group and Transport Co. Ltd

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 603
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code