แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ

Last modified: June 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ
Guideline on the Expanding International Partners of Global Travel Selection Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนงนุช  แพงสมศรี, นางสาวพรพิมล  สุยะลังกา, นางสาวอินทิรา  นิเราะ
Miss Nongnuch   Pangsomsri, Miss Pornpimol  Suyalangka, Miss Intira   Niror
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นงนุช แพงสมศรี, พรพิมล สุยะลังกา และ อินทิรา นิเราะ. (2560). แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของ   บริษัท  โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการขยายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ กับบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด ประเภทนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย (Inbound) เพื่อขยายฐานลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติกับประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศกัมพูชา โดยมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการดังนี้ 1) วางแผนและกำหนดประเทศที่ต้องการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 2) สำรวจและหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Search Engine Site 3) บันทึกข้อมูลลงในตารางการสำรวจ 4) นำมาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การเลือกในการตัดสินใจ 5) นำจดหมายของทางบริษัทที่ร่างเอาไว้ส่งให้กับบริษัทจัดนำเที่ยวในต่างประเทศเพื่อติดต่อขอเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การเลือก แบ่งเป็น 4 ทวีป ใน 12 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 78 บริษัท พบว่า มี 6 บริษัทจัดนำเที่ยวตอบกลับอีเมล์ (E-mail) และ 1 บริษัทจัดนำเที่ยวขอราคารายการทัวร์ โครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อการขยายฐานธุรกิจการท่องเที่ยวของบริษัทโกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด ในอนาคตเป็นอย่างมาก

คำสำคัญ: แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ, บริษัทจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ


Abstract

This cooperative project is entitled ‘Guideline on the Expanding International Partners of Global Travel Selection Co., Ltd.’ The processes of work comprised of 5 steps: 1) We selected countries where we want to find travel companies to be our partner; 2) We used search engine sites to find company information; 3) We put the information of the selected companies into our research table; 4) We selected the suitable companies from the list in our research table; 5) Then we contact those companies by sending an email which was written by the company. It was found that there were 12 countries that have 78 qualified companies which passed our standard. Moreover, there were six companies that replied our email, and one out of six companies asked about the cost of our touring programs. Therefore, this research will provide valuable information regarding the expansion of international partners and customer base in the future.

Keywords:  Expanding International Partners, Travel agent.


แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ | Guideline on the Expanding International Partners of Global Travel Selection Co., Ltd

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 124
Previous: การใช้ Instagram เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของบริษัท เอส.ซี.ฮอลิเดย์ จำกัด
Next: เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป ดื่มดำกับเส้นทางสุดคลาสสิค (โปแลนด์ ลิทัวเนีย เบลารุส )
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code