การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล

Last modified: June 27, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล
Creating the Image of Sawasdee Travel Group and Transport Company Ltd via Facebook
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ธันยาภัทร์   ทรัพย์สงวน, นางสาว นุสบา  หรั่งชะเอม, นาย พีระพล  โรจน์พลากร
Ms. Thanyarpat Supsanguan, Ms. Nuchsaba Langchaame, Mr. Peerapon Rojpalakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Suphatra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ธันยาภัทร์  ทรัพย์สงวน, นุสบา  หรั่งชะเอม และ พีระพล  โรจน์พลากร. (2562). การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำรายงานสหกิจศีกษาเรื่อง : การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด  ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล  มีวัตถุประสงค์ สร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Page) และเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับบริษัท บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด คณะผู้จัดทำได้เข้าปฏิบัติงานที่ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด โดยได้รับมอบหมายงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายการขาย ทางคณะผู้จัดทำจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการใช้ Facebook ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีจำนวนคนใช้งานมากเป็นอันดับต้นๆซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถใช้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทได้ ทางคณะผู้จัดทำได้ปรับเปลี่ยนของเพจบริษัทให้มียอดคนกดถูกใจและยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มข้อมูลของบริษัทและตกแต่งให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจากเดิม ผลจากการปรับเปลี่ยนนี้ทำให้มียอดผู้ติดตามเพจบริษัท สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล และคนกดถูกใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

คำสำคัญ: Facebook, สร้างภาพลักษณ์, สื่อสังคมออนไลน์


Abstract

The objectives of the project were: 1) To create an image through social media (Facebook Page); 2) Add contact methods for Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd. The team was assigned as a “Sales assistant” to see the opportunities for developing a good image of the company through social media through using Facebook, a major social media platform. This is considered as a way to promote a good image for the company. The team modified the Facebook page to gain more likes and followers by adding information about company and decorated it to be more interesting than before. The results of this project showed more followers and likes for the Facebook page, Sawasdee Thailand Travel.

Keywords:  Facebook, Create an image, Social media.


การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล | Creating the Image of Sawasdee Travel Group and Transport Company Ltd via Facebook

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 335
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code