การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระดังงา สะระแหน่ และมะนาว

Last modified: June 29, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระดังงา สะระแหน่ และมะนาว
Extract Essential Oils from Ylang-Ylang, Peppermint, and Lime
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริวิมล ศรีณรงค์ชัย, นางสาวกัญญาณัฐ แสนสุข
Miss Siriwimon  Srinarongchai, Miss Kanyanat  Saensuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara  Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

กัญญาณัฐ แสนสุข และ สิริวิมล ศรีณรงค์ชัย. (2561). การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระดังงา สะระแหน่ และมะนาว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Saensuk K., & Srinarongchai S. (2018). Extract essential oils from Ylang-Ylang, peppermint, and lime. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานคือ การสกัดน้ำมันหอมระเหยดอกกระดังงา ใบสะระแหน่ และเปลือกมะนาวเพื่อลดความเครียดจากการทำงาน  ลดปัญหากลิ่นอับภายในห้อง และต้อนรับบุคคลภายนอก จากการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด 2 แผนก คือ แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกบัญชีรวมจำนวนทั้งหมด  10 คน

ผลการปฏิบัติโครงงานพบว่า ก่อนการทดลองน้ำมันหอมระเหย ผู้ทดสอบมีความเครียดในการทำงานในระดับมากร้อยละ 80 หลังจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยพบว่าความเครียดในการทำงาน“ ลดลง ” อยู่ในระดับมากร้อยละ 60 และก่อนการทดลองน้ำมันหอมระเหยของสภาพแวดล้อมภายในห้องมีกลิ่นอับระดับปานกลางและน้อยร้อยละ 30 และ 30 ตามลำดับ หลังจากการทดลองพบว่า สภาพแวดล้อมภายในห้องมีกลิ่นอับ “ ลดลง ” อยู่ในระดับมากร้อยละ 60 จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

คำสำคัญ: น้ำมันหอมระเหย, กระดังงา, สะระแหน่, มะนาว


Abstract

This purpose of the project is to extract essential oils; ylang-ylang flowers, peppermint leaves and lime peel to reduce work stress, reduce odor in the room and be welcoming to outsiders. From the survey of satisfaction, by using a questionnaire to collect data for all relevant employees, there were 2 departments: Human Resources and Accounting Department, total of 10 people. The results of the project found that, before experimenting with essential oils, the testers had a high level of work stress at 80 percent. After the experiment, it was found that there was a decrease in work stress by 60 percent of essential oil products. Room environment before the experiment of essential oils, the environment in the room has a moderate odor at middle level 30 and low level 30 percent, respectively. After the experiment found that the environment in the room with bad odors was reduced to a very high level of 60 percent. From the results of the experiment, it was found that it was in accordance with the research objectives.

Keywords:  Essential Oils, Ylang ylang, Peppermint, Lime.


การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระดังงา สะระแหน่ และมะนาว / Extract Essential Oils from Ylang-Ylang, Peppermint, and Lime

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 24559
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print