ชาเขียวและกาแฟปั่นใส่เยลลี่กาแฟ

Last modified: January 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ชาเขียวและกาแฟปั่นใส่เยลลี่กาแฟ
Green Tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกันทรากร  โพล้งเศรษฐี
Mr. Kantharakorn  Plongsetthee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

กันทรากร โพล้งเศรษฐี. (2561). ชาเขียวและกาแฟปั่นใส่เยลลี่กาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ปัจจุบันสินค้าที่จำหน่ายในร้านสตาร์บัคส์แยกออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ เครื่องดื่ม เมล็ดกาแฟ ขนม และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำกาแฟ ซึ่งโดยปกติแล้วสินค้าที่ทำยอดขายได้มากที่สุดจะเป็นประเภทเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มที่ลูกค้าส่วนใหญ่ในร้านสตาร์บัคส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ นิยมดื่มคือชาเขียว กาแฟและวิปปิ้งครีมชาเขียว ซึ่งหากลูกค้าต้องการเครื่องดื่มประเภทชาเขียวปั่นพร้อมกาแฟจะมีให้เลือกเพียงไม่กี่เมนู ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดค้นเมนูชาเขียวและกาแฟปั่นใส่เยลลี่กาแฟ ที่มีรสชาติของชาเขียวผสมกาแฟมีเนื้อสัมผัสเยลลี่กาแฟขึ้นมาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าและเพื่อลดการตัดเป็นค่าใช้จ่ายร้าน (Mark Out) ของเยลลี่กาแฟที่เหลือใช้

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากพนักงานสตาร์บัคส์สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์จำนวน 10 คน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการตกแต่งเครื่องดื่ม กลิ่นของเครื่องดื่ม และรสชาติโดยรวมของเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก ส่วนของรสชาติของเครื่องดื่ม และเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มจะอยู่ในระดับปานกลาง เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีผลรวม 3.53 หรืออยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: ชาเขียว, กาแฟ, เยลลี่กาแฟ, เครื่องดื่มปั่น


Abstract

Currently, the products sold in Starbucks stores are divided into 4 categories, including beverages, coffee beans, desserts and other products related to coffee. The beverages are the most popular products that boost the sales volume and green tea, coffee and green tea whipped cream are popular among the customers at the Circle Ratchapruek branch. Therefore, the student came up with the project named ‘Green Tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly’ in order to invent a new menu item for increasing choice for the customers. This project, with the taste of green tea mixed with coffee with a touch of jelly coffee, aims to add more alternatives for customers and reduce the cost mark out of jelly coffee

According to the project, the level of satisfaction from interviews of 10 respondents who were employees at Starbucks, the Circle Rachapruek demonstrated that they were very satisfied with the decoration, smell and overall taste of the drink and they were moderately satisfied with the texture of the drink. The overall mean towards this project was 3.53 which demonstrated that the respondents were very satisfy with the project.

Keywords:  Green Tea, Coffee, Coffee Jelly, Blended Beverage.


ชาเขียวและกาแฟปั่นใส่เยลลี่กาแฟ / Green Tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 275
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print