ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรือจากต่างประเทศของบริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรือจากต่างประเทศของบริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด
Step and Method for Buying Vessel Materials from Foreign Countries of Harin Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจักริน จิระพจชพร
Mr. Jakarin  Jirapogchaporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa  Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จักริน จิระพจชพร. (2560). ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรือจากต่างประเทศของบริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทหะรินต่อเรือ จำกัด เป็นบริษัทที่ต่อเรือ ซ่อมแซ่มเรือและบำรุงรักษาเรือหลายประเภทเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในประเทศไทย ซึ่งการต่อเรือและซ่อมแซ่มเรือในแต่ละครั้ง เราต้องเตรียมอุปกรณ์วัสดุต่างๆและข้อมูลให้พร้อมมีมาตราฐานถูกต้องตามประเภทของเรือเพราะหากวัสดุหรือข้อมูลไม่ตรงกับเรือนั้น จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการต่อเรือหรือซ่อมแซ่มเรือได้ ทำให้ทางบริษัทต้องเสียผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในเรื่องของเวลาและเงินค่าสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ อาจะทำให้บริษัทเกิดการขาดทุนได้

ดังนั้นในการสั่งซื้ออุปกรณ์และวัสดุ จำเป็นต้องมีคนตรวจสอบข้อมูลในเอกสารสั่งซื้อให้เสมอ เพื่อเป็นการเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งเอกสารออกไปให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้เรายังสามารถนำความรู้และความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออุปกรณ์และวัสดุเรือจากต่างประเทศที่ได้จากการฝึกงาน มาใช้ในการทำงานจริงได้อีกด้วย

คำสำคัญ: ตรวจข้อมูล, ขั้นตอนการสั่งซื้อ, ความเรียบร้อย


Abstract

Harin Company Limited is a shipyard company; composed of ship maintenance and a varieties activities. Each time, we have to prepare equipment and data prompts that have the correct standard in each variety of ships/vessels, because they will cause errors and omissions in shipbuilding or ship maintenance.

Therefore, the company wastes the benefits of both time and purchase orders in buying new equipment that will lose the benefits or deficits in margin profit. So, in buying the equipment and materials, there should be a way for checking the information or data. The propose is to check the data before sending them to distribution agents. Moreover, we can bring knowledge and understanding in the steps and methods to buy from foreign countries in work life.

Keywords: Checking data, The steps of buying, Completeness.


ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรือจากต่างประเทศของบริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด | Step and Method for Buying Vessel Materials from Foreign Countries

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 222
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code