การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส

Last modified: August 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส
Improvement of Customer Order Form for J&T Service Glass Part. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชญาภา ชุตาภรณ์
Ms. Chayapa Chutaporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tuntrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชญาภา ชุตาภรณ์. (2561). การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เป็นการศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในองค์กร หรือการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆภายในองค์กรของห้างหุ้นส่วน  จำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส เพื่อการศึกษาข้อมูลลูกค้าและสินค้าโดยการพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อสินค้าโดยการจดบันทึกรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษา ง่ายต่อการค้นหา และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ามีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าย้อนหลังได้ และ เพื่อให้การจดบันทึกข้อมูลลูกค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องซึ่งการใช้วิธีการจดบันทึกข้อความต่าง ๆ จากลูกค้า  ข้อความที่จดบันทึกอาจจะตกหล่น ไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสำคัญ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ ผู้จัดทำจึงพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า หลังจากใช้พบว่า ทำให้การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเกิดความถูกต้องมากยิ่งขึ้น กระบวนการจัดสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, ห้างหุ้นส่วน จำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส


Abstract

Improvement of Customer Order Form for J&T Service Glass is the study of the process in accumulating information or any documents within the organization to enhance the obsolete purchase orders process. This method made the information to be searched, collected, and applied efficient. In addition to the prior statement, the project helped to make the purchase orders from the customers more accurate, able to be traced for correctness and to be stored in a well-organized manner. The complication in the project surfaced with miscommunication with the customers, leading to missing text and crucial information which created faulty orders for the company. With these issues, the project creator developed and improved the purchase orders from the customers and applied for use with storing. After some time of usage, it was discovered that the purchase order from the customers had more accuracy, better performance and was well-organized.

Keywords: Improvement of customer order, J&T Service Glass Part., Ltd.


การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส |  Improvement of Customer Order Form for J&T Service Glass Part. Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 244
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code