ขั้นตอนการเลือกคอนเทนต์เนื้อหาเพื่อโปรโมทรายการปล่อยหมัด

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการเลือกคอนเทนต์เนื้อหาเพื่อโปรโมทรายการปล่อยหมัด
The analysis of content production at Bright TV Company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวีรวัฒน์ พโนรัตน์
Mr.Werawat Panorat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วีรวัฒน์ พโนรัตน์. (2560). ขั้นตอนการเลือกคอนเทนต์เนื้อหาเพื่อโปรโมทรายการปล่อยหมัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ขั้นตอนการเลือกคอนเทนต์เนื้อหา” กรณีศึกษา การโปรโมทรายการปล่อยหมัด ผ่านสื่อโซเชียล” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.ศึกษาขั้นตอนการทำสคริปต์ และ Content เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมัด 2.ศึกษาเทคนิคการทำสคริปต์ และ Content เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมัด

บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด ในปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านการวิดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ในการเสนอรายการสาระความรู้,สารคดี, รายการทอล์คโชว์ ที่เกาะติดประเด็นดังที่กำลังเป็นกระแส ผ่านทางช่องทางต่างๆ จากการที่ได้ไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด นั้นผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนก Creative ตำแหน่ง Content โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเขียนสคริปข่าวเพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมัด Brighy TV เพื่อโปรโมทรายการผ่านสื่อโซเชียล

ผลจากการศึกษาและสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น ทำให้ได้ประโยชน์และประสบการณ์ ดังนี้ 1.ได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบการคิดสร้างสรรค์แนวครีเอทีฟ กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งมีฝีมือ และ ความรู้ ทำให้ได้รับการสั่งสอนแบบเฉพาะตัวที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2.ได้มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ เฉพาะหน้าได้ดีมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ 3.การได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นภายในแผนกต่างๆในองค์กร สร้างความสามัคคี

คำสำคัญ: ครีเอทีฟ, คอนเทนต์


Abstract

This report investigates the content production of Bright TV Company Ltd. The objectives are to study the script preparation, and content development, and learn how to promote the TV program of Ploi-Mud. Bright TV. has operated the commercial TV production such as knowledge, documentary and talkshow. The student was assigned to work as a content developer at the creative department. Upon the completion of this project, the student can learn more how to work as a team that are very helpful for future career opportunity.

 

Keywords:  Creative, Content.


ขั้นตอนการเลือกคอนเทนต์เนื้อหาเพื่อโปรโมทรายการปล่อยหมัด / The analysis of content production at Bright TV Company Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 291
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles