การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนรวม

Last modified: January 5, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
The Audit of Mutual Fund Expenses
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปณิดา ตุลยะนันท์
Ms. Panida Tulanan                           
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ปณิดา ตุลยะนันท์. (2562). การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนรวม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

                บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่มีการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและด้านบัญชี และวางระบบบัญชี การให้บริการตรวจสอบบัญชี ทั้งการให้บริการสอบบัญชีในรายปีและรายไตรมาสรวมไปถึงตรวจสอบภายในและตรวจสอบบัญชีพิเศษ และให้บริการรับจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วน และการเลิกกิจการ

            จากการปฏิบัติงานในรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบบัญชี โดยได้รับมอบหมายให้ประสานงานติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอเอกสารกับลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบกับกระดาษทำการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง การจัดทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชี การทดสอบการคำนวณต่าง ๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายกองทุนรวม

            ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: กระดาษทำการผู้สอบ, การทดสอบการคำนวณ, ค่าใช้จ่าย, กองทุนรวม


Abstract

            DIA International Auditing Company’s services include auditing, accounting and tax consulting, and accounting system planning. The company serves both annual and quarterly audits which consist of internal audit and special audit. It also helps customers establish a limited company/ limited partnership, and shutting down a company.

            While being an intern from Cooperative Education, Siam University at DIA International Auditing Company, the project creator was an auditor assistant and responsible for coordinating with customers in order to enquire documents and audit them with accounting worksheet that indicates the correct procedure of auditing. Other responsibilities were creating auditor accounting worksheet and testing calculation for mutual fund expenses.

            The project maker hopes that the experiences given from the company will be useful and adaptable in future work in accounting area and also be beneficial for others interested in learning about this study.

Keywords:  auditor accounting worksheet, testing calculation, expenses, mutual fund.


การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนรวม |  The Audit of Mutual Fund Expenses

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 564
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code