การบัญชีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมบัญชี AFIS

Last modified: January 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบัญชีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมบัญชี AFIS
Expense Accounting in AFIS Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุทัตตา  จิตร์ฉายา
Ms. Suthudta  Jitchaya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

สุทัตตา จิตร์ฉายา. (2562). การบัญชีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมบัญชี AFIS. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท  อสมท จำกัด (มหาชน)  ทำธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์  กิจการวิทยุกระจายเสียง  ได้แก่  บริษัท  บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

จากการปฏิบัติงานในรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ได้รับมอบหมายในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี  โดยได้รับมอบหมายเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการเบิกเงินค่าใช้จ่าย  โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี AFIS (Accounting and Financial Information System)

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การปฏิบัติโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: มาตรฐานการบัญชี, การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรมบัญชี AFIS, วิชาชีพบัญชี


Abstract

MCOT Public Company Limited handles business for television business and radio broadcasting business including Bangkok Entertainment Company Limited and True Visions Cable Public Company Limited.

During the internship for Cooperative Education, Siam University at MCOT Public Company Limited, the author was assigned to the position of accountant assistant with duties related to accounting records. For expense reimbursement items, the intern used an accounting software called AFIS (Accounting and Financial Information System).

The author hoped that the experience given from the company will be useful and adaptable in future work the accounting field and be beneficial for others interested in learning about this topic

Keywords:  Accounting Standards, Expense accounting in AFIS Program, accounting field.


การบัญชีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมบัญชี AFIS | Expense Accounting in AFIS Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 272
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code