การออกใบกำกับสินค้าและการรับชำระเงิน ของบริษัท ฟาร์เมอร์ซัพพลาย จำกัด

Last modified: February 7, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกใบกำกับสินค้าและการรับชำระเงิน ของบริษัท ฟาร์เมอร์ซัพพลาย จำกัด
Invoicing and Payment Processing for Farmers Supply Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนรินธร  พรมศร, นางสาวนฤมล  หอมพรมมา
Ms. Narintorn  Prommasorn, Ms. Narumol Hompromma
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Miss Benjamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

นรินธร พรมศร และ นฤมล หอมพรมมา. (2561). การออกใบกำกับสินค้าและการรับชำระเงิน ของบริษัท ฟาร์เมอร์ซัพพลาย จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช กำจัดวัชพืชและฮอร์โมนสำหรับพืช ที่มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจำหน่ายให้กับร้านค้า และเกษตรกร ภายใต้สัญลักษณ์ ตรานกแก้วแดงและตราปลาปากแหลม

ทางบริษัทมีการรับออเดอร์ผ่านพนักงานขายส่งให้แผนกการบัญชีออกใบกำกับสินค้าจากนั้นแผนกคลังสินค้าจะทำการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง จากนั้นจัดทำเอกสารสำหรับส่งของ ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีที่ (เอกสารเป็นชุด) ส่งให้แผนกจัดส่งสินค้าทำการจัดส่งสินค้าในที่ต่างๆ เมื่อทำการจัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแผนกจัดส่งสินค้าจะส่งสำเนาใบกำกับภาษีและบิลขนส่งมาให้แผนกบัญชีเพื่อรอจัดทำใบวางบิลตอนสิ้นเดือนและทำการบันทึกการชำระหนี้

คำสำคัญ: เอกสารออกเป็นชุด, การออกใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม EASY-ACC


Abstract

Farmers Supply Company Limited is a company that produces and imports pesticide products to get rid of weeds, and hormones for plants with international quality standards. Theses products have been widely popular and sold to shops and farmers under The Red Parrot Brand and The Cape Mouth Fish Brand.

The company receives orders through the wholesale staff, and then the information is sent to the accounting department to issue invoices with EASY-ACC program. Next, the warehouse department will check the amount of inventory, then prepare the shipping documents. These included tax invoice that (Documents in sets) send to the shipping department to deliver the products at various locations. Once the goods have been delivered to the customer, the shipping department will send a copy of the tax invoice and the transportation bill to the accounting department to wait for the billing at the end of the month, and record the payment of debt.

Keywords: Documents in sets, Invoices with EASY-ACC program.


การออกใบกำกับสินค้าและการรับชำระเงิน ของบริษัท ฟาร์เมอร์ซัพพลาย จำกัด / Invoicing and Payment Processing for Farmers Supply Co. Ltd.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code