กรณีศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในประเทศไทย: การปรับตัวต่อวิกฤติโควิด-19

Last modified: May 23, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
กรณีศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในประเทศไทย: การปรับตัวต่อวิกฤติโควิด-19
The Case Study of Customer Relationship Management in Thailand Enterprises: The Intervention of Covid-19 Pandemic
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกัญญาณัฐ วิวัฒนภูษิต
Ms. Kanyanat Wiwattanapusit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 24 สิงหาคม 2565 |The 5th National Conference on the Digital Era KUSRC Annual Conference 2022 Kasetsart University Sriracha 24 August 2022

การอ้างอิง|Citation

กัญญาณัฐ วิวัฒนภูษิต. (2565). กรณีศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในประเทศไทย: การปรับตัวต่อวิกฤติโควิด-19. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Wiwattanapusit K. (2022). The case study of customer relationship management in Thailand enterprises: The intervention of Covid-19 Pandemic. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หลังวิกฤติโควิด-19 โดยขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ คือ วิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของกรณีศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจโดยการนำแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเทศไทย ซึ่งได้ศึกษาจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง สังเกตได้ว่าการใช้แนวคิดนี้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่มีประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของการปรับเข้าหา เพื่อจัดการกับข้อมูลลูกค้าในช่วงวิกฤติโรคระบาด พบว่า การนำ DEAR MODEL และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 เป็นวิธีการที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความประทับใจในระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของธุรกิจนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สรุปได้ว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความเหมาะสมในด้าน การรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัทในระยะยาว รวมถึงพัฒนาในองค์กรต่อไปในอนาคตได้

คำสำคัญ: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, DEAR MODEL, โควิด-19


Abstract

The objectives of this research were; 1) to study customer relationship management methods in Thailand; 2) to analyze the effectiveness of customer relationship management methods after the COVID-19 crisis. The scope of this study was qualitative research in the form of a case study focused on business development by applying the concept of Customer Relationship Management (CRM) to Thai businesses which have been studied from the related documents and can be noted as the use of this concept in Thailand and abroad. There is a clear difference,but there is also a mutual benefit in the matter of adaptation. Inorder to deal with customer data during the pandemic crisis, it was found that the implementation of DEAR MODEL and technology was applied to businesses during the COVID-19 crisis. It is a way to keep businesses running efficiently, including creating an impression on the customer relationship management system of that business to meet the needs easily and quickly. In conclusion, customer relationship management can be applied to businesses during the COVID-19 crisis. This process is suitable for keeping customers with the company long term, including further development in the organization in the future.

Keywords: Customer Relationship Management, DEAR MODEL, Covid-19.


กรณีศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในประเทศไทย: การปรับตัวต่อวิกฤติโควิด-19| The Case Study of Customer Relationship Management in Thailand Enterprises: The Intervention of Covid-19 Pandemic

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 448
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code