การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้และจดจําของร้าน สแตนด์บายอัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป

Last modified: October 11, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้และจดจําของร้าน สแตนด์บายอัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป
Integrated Marketing Communication Affecting Perception and Remembering of Stand by Us Limited Partnership
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธนวรรณ น้ำลึก
Miss Thanawan Namlauk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง|Citation

ธนวรรณ น้ำลึก. (2565). การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้และจดจําของร้าน สแตนด์บายอัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Namlauk T. (2022). Integrated marketing communication affecting perception and remembering of stand by Us Limited Partnership. (Master’s independent study). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการ รับรู้และจดจําของผู้ที่มาใช้บริการที่ร้าน สแตนด์บายอัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป และเพื่อศึกษาการ รับรู้และการจดจําของของผู้ที่มาใช้บริการที่ร้าน สแตนด์บายอัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านสแตนด์บายอัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20,001-30,000 บาท นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการให้ความสําคัญกับ เนื้อหาบนป้ายโฆษณาเป็นอย่างแรกเพื่อให้ทราบว่าเมื่อนําป้ายโฆษณามาใช้แล้วผู้ที่พบเห็นสามารถ รับรู้และจดจําเนื้อหาบนป้ายโฆษณาได้ และผู้เข้ามาใช้บริการยังพอใจในการดูแลจากพนักงาน ต้อนรับที่คอยอํานวยสะดวกสบาย รองลงมาคือให้ความสําคัญต่อโปรโมชั่นของทางร้านสแตนด์ บายอัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป

คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, การรับรู้, และการจดจํา


Abstract

The purposes of this study were to study integrated marketing communication affecting perception and remembering of customers and to study perception and remembering of customers at Stand by Us Limited Partnership. The sample was 400 customers of Stand by Us Limited Partnership and the collected data tool was a questionnaire. The research statistics used were descriptive statistics and the hypothesis statistics testing was a Chi-square. The results of the study showed that most customers were female, aged between 31 – 40 years, worked in private company, earned between 20,001 – 30,000 baht per month. In addition, the researcher considered each part and found that customers focused first on the content in the banner in order to know when they saw the banner, they can perceive, and remember the content in the banner. Moreover, the customer were satisfied with the service of the staff providing convenience. The second was focused on promotion at Stand by Us Limited Partnership.

Keywords: Integrated Marketing Communication, Perception, Remembering.


การสื่อสารการตลาดเชิงบุณณาการที่มีผลต่อการรับรู้และจดจำของร้านแสตนด์บายดัส ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิป| Integrated Marketing Communication Affecting Perception and Remembering of Stand by Us Limited Partnership

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 293
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code