การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโปรโมท ในส่วนราชการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Last modified: July 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโปรโมท ในส่วนราชการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Vinyland Banner Designs to Promote Port Authority of Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวญาดา เทียนศิริ
Ms. Yada Theansiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr. Pawat Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ญาดา เทียนศิริ. (2560). การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโปรโมท ในส่วนราชการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Theansiri Y. (2017). Vinyland banner designs to promote Port Authority of Thailand. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานปฏิบัติสหกิจศึกษาเรื่อง “การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโปรโมท ในส่วน ราชการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การออกแบบป้ายไวนิล และเพื่อศึกษาข้อจำกัดในการออกแบบป้ายไวนิล

องค์กรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากที่ได้ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รับมอบหมายงานให้ออกแบบสื่อประเภทต่างๆที่ใช้ในองค์กร

จากการศึกษาขั้นตอนการใช้โปรแกรมการออกแบบ ซึ่งมีขั้นตอนการตกแต่งทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)ขั้นตอนการรับรายละเอียดงานจากผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สั่งงานยังฝ่ายผลิตสื่อ 2)ขั้นตอนการผลิตป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3)ขั้นตอนการบันทึกและจัดเก็บภาพ

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ แล้วยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง  และนำมาปรับใช้กับการทำงานจริง และก้าวเข้าสู่อาชีพในอนาคต

คำสำคัญ  :  การโฆษณา, ขั้นตอนการตกแต่งภาพ, การท่าเรือแห่งประเทศไทย


Abstract

This study examiines “Vinyl and Banner Designs to Promote Port Authority of Thailand.” It has objectives to study theworking process on how these vinyl and banner are designed and invistigate the limitations of work at the Port Authority of Thailand and how itt operates goods transportation both inbound and out bound. Therefore, design media is very important.

The study found that this design procedure comprised of 3 main processes: (1) receiving commands from the director of public relations before production. (2) Vinyl and banner productions together with image edition could take place, and (3) recording and filing are conducted for future reference. Upon the completion of this cooperative project, the student could enhance many working skills and learn how to work effectively in real life. All are beneficial for the student before stepping into the professional career industry in the future.

Keywords: Advertising, Image Edition, Port Authority of Thailand.


การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโปรโมท ในส่วนราชการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย|Vinyland Banner Designs to Promote Port Authority of Thailand

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1886
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles