ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ (VTR) เพื่อโปรโมทรายการ เล่นใหญ่จัดใหญ่ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 2561

Last modified: June 28, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ (VTR) เพื่อโปรโมทรายการ เล่นใหญ่จัดใหญ่ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 2561
The study of poster production procedures to promote Len-Yai TV program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสหรัฐ วัจนะรัตน์
Mr.Saharat Vatchanaratana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สหรัฐ วัจนะรัตน์. (2560). ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพื่อโปรโมทรายการ เล่นใหญ่จัดใหญ่ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติการสหกิจศึกษาเรื่อง ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพื่อโปโมทรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบของโปสเตอร์และเพื่อโปรโมทรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ของบริษัทไบรท์ ทีวี จำกัด
2.เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการผลิตสื่อโทรทัศน์และโฆษณาออนไลน์ของบริษัทไบรท์ ทีวี จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และโฆษณาออนไลน์ให้กับรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ การที่ได้สหกิจศึกษาในครั้งนี้ที่บริษัทไบรท์ ทีวี จำกัด ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในแผนก การตัดต่อตำแหน่ง กราฟิก ดีไซน์และ ตัดต่อโดยมีหน้าที่ในการตัดต่อรายการและทำโปสเตอร์รายการ และขั้นเบรกรายการผ่านช่องทางออนไลน์ และโทรทัศน์เพื่อตอบสนองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่
สิ่งที่ได้พบเจอและเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ เช่น วิธีการตัดต่อโปรโมทรายการวิธีที่สามารถทำให้ผลิตงาน ได้รวดเร็วและถูกต้องโดยการนำ (Wording)ที่ได้รับจาก(Creative) มาหาช่วงคำตอบและคำถามที่อยู่ในเทปและนำมาใช้ในการโปรโมทรายการ

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการทำหน้าที่เป็น กราฟิก ดีไซน์ และ ตัดต่อนั้นคือ 1.เรื่องของเทคนิคในการทำงาน เช่นการวางตำแหน่งตัวอักษรขนาดเพื่อให้มีความโดดเด่นและการใช้สีเพื่อให้เพิ่มความน่าสนใจ2.การตัดรายการ เทคนิคมีส่วนสำคัญในการทำงานให้รวดเร็วขึ้นแต่การหาวิธีการนำเสนอเรื่องราวผ่าน (Insert) ไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงคลิปวีดีโอก็สำคัญ

 

คำสำคัญ: งานโปรโมท, การออกแบบ


Abstract

This cooperative report intends to investigate the poster production procedures of Len?Yai TV program produced by Bright TV Company LTD. The objective are to study the advertising media production and comprehend the production processes of the company. The student was assigned to work as a graphic designer with responsibilities to edit and design posters of this TV program. It was found that the production with the help of Wording and Creative techniques can enhance more accuracy of works, it especially during the Q&A session and production. At the end, the student can learn more how to design and edit contents of work such as layout and coloring techniques.

 

Keywords:  Promotion, design.


ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพื่อโปรโมทรายการ เล่นใหญ่จัดใหญ่ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 2561 / The study of poster production procedures to promote Len-Yai TV program

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 528
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles