การจัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Last modified: November 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
The Preparating Monthly Income-Expense Summary Reports of the Parents and Teachers Association of Satri Srisuriyothai School
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเนตรชนก รูปพรมราช
Ms. Netchanok Rupphomrat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล  สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

เนตรชนก รูปพรมราช. (2564). การจัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Rupphomrat N. (2021). The preparating monthly income-expense summary reports of the parents and teachers association of Satri Srisuriyothai School. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่  เปิดบริการการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รับเฉพาะนักเรียนหญิง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือดำเนินการโครงการต่างๆ ตามงบประมาณประจำปี จัดทำใบสำคัญจ่าย รวบรวมเอกสารทางบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  จัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการโครงต่างๆ ตามงบประมาณประจำปี  การจัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย และมีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น  ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ใบสำคัญจ่าย,  เอกสารทางบัญชี, รายงาน


Abstract

Satri Sri Suriyothai School is a large government school that only accepts female students. They are open for educational services of grades 1-6, under the Office of Secondary Education service area, Bangkok District 2 office of the Basic Education Commission Ministry of Education. The author was assigned to implement various projects of the annual budget, prepare vouchers, collect and check accuracy of accounting documents, prepare monthly income-expense summary reports of the Parents and Teachers Association of Satri Srisuriyothai School, arrange documents for ease of use as well as other tasks was assigned.

This project allowed the author to gain knowledge and understanding of the process for implementing various projects of the annual budget, prepare income-expense monthly summary reports, and could increased work skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project be useful to interested parties.

Keywords:  voucher, accounting document, report.


การจัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย |  The Preparating Monthly Income-Expense Summary Reports of the Parents and Teachers Association of Satri Srisuriyothai School

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 190
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code