ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สำหรับทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล

Last modified: June 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สำหรับทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล
VLOOKUP Function in Excel Program for Making an Input Tax Report of A&F Tour Travel Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปัณฑ์มาส บุญญาณ์พัฒน์ปภา
Ms. Panmat  Bunyaphatpapha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara  Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ปัณฑ์มาส บุญญาณ์พัฒน์ปภา. (2562). ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สำหรับทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล ผู้จัดทำได้เห็นปัญหาของการทำงานแผนกบัญชีในเรื่องของการลงรายละเอียดรายงานภาษีซื้อแต่ละเดือนนั้นมีความล่าช้าและข้อมูลผิดพลาดเพราะเนื่องจากใช้การพิมพ์ทุกช่องเซลล์ในโปรแกรม Excel โดยโครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลในการทำรายงานภาษีซื้อ ซึ่งมีขอบเขตของกลุ่มประชากรคือพนักงานแผนกบัญชีจำนวน 1 คน แผนกการขายและปฏิบัติการ จำนวน 2 คน แผนกการจองจำนวน 2 คน แผนกการสร้างพคเกจทัวร์ในเว็บไซต์จำนวน 1 คน โดยขั้นตอนการทำงานคือสร้างชีทที่โปรแกรม Excel จำนวน 2 ชีท ที่ชีทแรกทำการเก็บรวบรวมรายชื่อบริษัทต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูล ส่วนชีทที่สองสร้างแบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของรายละเอียดรายงานภาษีซื้อที่ต้องลงข้อมูลและที่ชีทนี้ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

จากการเก็บผลสัมภาษณ์ของการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในการทำรายงานภาษีซื้อได้ข้อสรุปว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการใช้ทำรายงานภาษีซื้ออย่างมาก ช่วยให้การทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลมีความผิดพลาดน้อยลงและไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลหลายครั้งซึ่งการมีฟังก์ชัน VLOOKUP เข้ามาช่วยทำให้การทำรายงานภาษีซื้อดีกว่าเดิม

คำสำคัญ: รายงานภาษีซื้อ, ฐานข้อมูล, ฟังก์ชัน VLOOKUP


Abstract

From working at the A&F Tour Company, the organizer saw problems of working in the accounting department regarding the details of the monthly input tax report, there were delays and incorrect information because it used typing in many cell fields in Excel. The objectives of this project were to save time and to reduce the errors of data in the input tax report. The scope of population groups; 1 person in the accounting department; 2 people of sales and operations department; 2 people of reservation department; 1 person of tour package creation on the website department. The process was to create 2 sheets in the Excel program. The first sheet of data was collected from various companies in order to create a database. The second sheet created a form of the input tax report details that must be filled in, and this sheet used the VLOOKUP function to solve the problem.

From the interview results of using the VLOOKUP function in the input tax reporting, it could be concluded that this function was very useful for output tax reporting. This helped the A&F Tour Travel company purchase tax reports to be faster and more efficient with less data errors and no needs to type data many times. The VLOOKUP function helped to make better purchase tax reporting.

Keywords: Input Tax Report, Database, VLOOKUP Function.


ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สำหรับทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล | VLOOKUP Function In Excel Program For Making An Input Tax Report Of A&F Tour Travel Co., Ltd

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 528
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code