การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book
Public Relations of the Association of Thai Travel Agents In an E-Book
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจารุพร วัฒนชัยปิติ
Miss Jaruporn  Watthanachaipiti
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป  จุระกะนิตย์
Krip  Jurakanit  Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

จารุพร วัฒนชัยปิติ. (2562). การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงาน “การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book” มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book ไปยังกลุ่มสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้อย่างทั่วถึง  จากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ผ่านทาง E-Book นี้ มีผลตอบรับจากสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) คิดเป็นร้อยละ 68.75 และบุคคลทั่วไป   คิดเป็นร้อยละ 31.25 โดยมีระดับความพึงพอใจต่อสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ E-Book อยู่ในระดับโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.67 โดยลำดับหนึ่งคือการลดต้นทุนและลดทรัพยากรในการผลิต  สื่อประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ลำดับสองคือการพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และลำดับสามคือการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ตามลำดับ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการป้องกันข้อมูล

จากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book นี้ทำให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถพัฒนาสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยลดต้นทุน และทรัพยากรต่างๆได้ นอกจากนี้ กลุ่มสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป    จะได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ อันนำไปสู่การเพิ่มจำนวนสมาชิกให้แก่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวต่อไป

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, E-Book


Abstract

The objective of public relations of the Association of Thai Travel Agents (ATTA) in an E-Book was to develop media in public relations of Thai business to members and the general public. Regarding the publishing of public relations of the ATTA in an E-Book, the results of the questionnaire were estimated by members of ATTA, 68.75%, and the general public 31.25%, with the highest level of satisfaction with the public relations media in the form of an E-Book. It was found that: 1) Public relations of the ATTA in an E-Book could reduce cost and resources for public relation production with an average of 4.88%; 2) the public relation in the E-Book can develop the public relations for the ATTA with an average of 4.81%; and 3) the public relation in an E-Book was convenient and easy to receive the information with an average of 4.75%, respectively.

This project could reduce costs and resources for public relations production. It could also develop the public relations of ATTA to provide information to members and the general public effectively. In addition, members of the ATTA and the general public would receive news about activities leading to increased membership of the ATTA.

Keywords:  Public Relations, The Association of Thai Travel Agents, Media Production.


การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ | Public Relations of the Association of Thai Travel Agents In an E-Book

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 474
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code