การสร้างรายงานการซื้อขายหุ้นตลาดทรัพย์ด้วย Nodejs

Last modified: April 12, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างรายงานการซื้อขายหุ้นตลาดทรัพย์ด้วย Nodejs
Creating a Stock Market Report with Nodejs
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย กษิดิศ สุดสงวน
Mr. Kasidid Sudsangnan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สรายุทธ อินทรเสมา
Mr. Sarayut Intarasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

กษิดิศ สุดสงวน. (2563). การสร้างรายงานซื้อขายหุ้นตลาดทรัพย์ด้วย Nodejs. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ฟรีวิลล์โซลูชั่นส์ จำกัด ( Freewill Solutions)  ผู้พัฒนาซอฟแวร์ สำหรับลูกค้าตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัย มีฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีสาขาให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และประเทศเวียดนาม ให้บริการด้าน Securities Solutions, Business and Technology Consulting Services, Insurance

งานที่ได้รับมอบหมายคือการทำเกี่ยวกับกราฟตารางซื้อขายหุ้นซึ่งที่มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตลอดเวลาเป็นในรูปแบบกราฟซึ่งการแสดงข้อมูลจำนวนมากทำให้การดูข้อมูลต่างๆนั้นมีความซับซ้อนในการใช้งานทางบริษัทจึงได้คิดการทำโปรแกรมเกี่ยวกับการนำกราฟมาเปลี่ยนเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางแทน คือ ReportJS ซึ่งจะทำให้การแสดงข้อมูลต่างๆของกราฟนั้นสามารถดูข้อมูลได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

ReportJS คือ โปรแกรมแจกแจงข้อมูลของลูกค้า ณ เวลาที่ร้องขอข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่จะเห็นข้อมูลได้มีเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น

คำสำคัญ: ReportJS


Abstract

Freewill Solutions Company Limited (Freewill Solutions) is a software developer for stock market clients and insurance businesses that have a customer base both in the country and abroad. It has branches in Bangkok, Khon Kaen and Vietnam and Provides Security Solutions Business and Technology Consulting Services and Insurance.

The task assigned was to chart a stock trading table in which various data was displayed. It has a graph format where there is large amount of data visualization so viewing the data less complicated to use. The company thought of making a program to bring the graphs to show the data in a tabular form with ReportJS, which will make the data display of the graph easy to see and convenient to use.

ReportJS is a program that enumerates customer data at the time of request showing all data as personal data and only authorized persons can see the information.

Keywords: ReoportJS, Data, Software, Developer.


การสร้างรายงานการซื้อขายหุ้นตลาดทรัพย์ด้วย Nodejs  | Creating a Stock Market Report with Nodejs

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 295
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print