การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support
Website development of Workflow for IT Support Department
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัญมณี ใบตานี, นางสาวปาริฉัตร  อังคณาวิจิตร
Miss Parichat Angkanawichit,  Miss Anyamanee Baitanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์
Mr. Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

อัญมณี ใบตานี และ  ปาริฉัตร  อังคณาวิจิตร. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support (Website development of Workflow for IT Support Department) นี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักใหม่ที่ได้เข้ามาทำงานในแผนกนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่าย Support แบบละเอียด และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เนื่องจากงานที่เข้ามาของฝ่าย Support มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้พี่เลี้ยงไม่มีเวลาในการอธิบายการทำงานได้อย่างละเอียดและทำให้พนักงานใหม่มีการเรียนรู้งานได้ช้า อาจจะทำให้มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้ การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพี่เลี้ยงในการฝึกสอนงาน และพนักงานใหม่ที่ต้องศึกษาการทำงานของฝ่าย IT Support เพื่อให้การทำงานไม่เกิดความผิดพลาด หรือเกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำระบบการทำงานของฝ่าย IT Support ในรูปแบบของผังงาน (Data Flow) ขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ระบบงานและยังสามารถนำไปปฏิบัติกับการทำงานได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support (Website development of Workflow for IT Support Department) จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของทีมและการลดภาระของพี่เลี้ยง ด้วยรูปแบบของผังงาน (Data Flow) ที่ทำให้เข้าใจระบบการดำเนินงานได้ง่ายขึ้นและมีความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานมากขึ้น

คำสำคัญ : ขั้นตอนการทำงาน, ปัญหา, ความผิดพลาด


Abstract

The purpose of this project was to develop Website development of Workflow for IT Support Department. They have understanding of the operation of the support team by thoroughly and can be used effectively because to the ongoing work of support team has continuously and it takes time to resolve the issue. Mentors do not have time to explain the operation thoroughly and make new staff members have a slow learning. It may affect in new staff members not passing the test or maybe there is an error in the operation. The IT support team can help ease the burden of mentoring coaches. New staff members need to study the work of IT Support to ensure that the work is not error or the error is minimal. The production team has developed an Website development of Workflow for IT Support Department in to a data flow diagram to facilitate the learning of the system and can be implemented correctly. Website development of Workflow for IT Support Department made up for new staff members learn the work system of team on their own. It reduces the burden of mentors in terms of explaining the system by the data flow diagram it provide an easier and more accurate way to understand operational systems.

Keywords: Workflow, Issue, Mistake.


การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support | Website development of Workflow for IT Support Department

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1353
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print