Tags: โครงงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด)

บงกชพร พานุรัตน์, ทิพนาถ สังข์เสียงสูง. (2561). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม.