Tags: โครงงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม

พชระ กันทา และ นันทภรณ์ ภุมรินทร์. (2563). แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)

อนนต์ ไชยกุล. (2563). ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ณฤทธิ์ จัตุรัสพันแสง และ นิธิศ ชวรัตน์เจริญกิจ. (2563). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก)

ศิรพงศ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์ และ พรชิตา เพื่อนค้า. (2563). ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

ชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ. (2563). ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์)

วุฒิชัย ปลื้มมาลี. (2563). ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที (กรณีศึกษา บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

พุทธิพงษ์ บุญชูวงศ์. (2563). ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที (กรณีศึกษา บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส

ณัฏฐินี นาคประเสริฐ. (2563). ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)

ปัทมาวี จันทร์รัตนแสง. (2563). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว)

สุทธิดา โกยเงิน. (2563). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิลฟาร์มาซี)

ภูดิศ กลิ่นสุคนธกุล และ ธิติวัฒน์ หิรันยครรถ. (2563). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิลฟาร์มาซี). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์

ธนัย ลิขิตพูนทรัพย์ และ มาวิน ยืนยงวัฒนากูล. (2563). เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบวัดและควบคุมความชื้นสำหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชิน เวียงสารสิน. (2563). ระบบวัดและควบคุมความชื้นสำหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อรนุช กลิ่นถือศีล. (2563). แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์

วรเดช อุปัญญ์ และ จักรกฤษณ์ คุณเคน. (2563). ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล

ทัตพงศ์ พินทุเมฆินทร์. (2563). ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.