กรณีศึกษา การบัญชีธุรกิจนำเข้าสินค้า บริษัท อินเนอร์ วิสดอม จำกัด

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กรณีศึกษา การบัญชีธุรกิจนำเข้าสินค้า บริษัท อินเนอร์ วิสดอม จำกัด
Accounting for Import  Business of  Case Study Inner Wisdom Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรพิมล  ละม่อม
Ms. Pornpimon Lamom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak          Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

พรพิมล ละม่อม. (2559). กรณีศึกษา การบัญชีธุรกิจนำเข้าสินค้า บริษัท อินเนอร์ วิสดอม จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท อินเนอร์ วิสดอม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าโมเดล ของเล่น ของสะสมที่นำเข้าจากประเทศจีนและฮ่องกง จัดจำหน่ายสินค้าในลักษณะธุรกิจแบบค้าปลีกในนามร้าน “Acare Toys” มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแบบหน้าร้าน และจำหน่ายสินค้าแบบอิเล็คทรอนิคส์ (ออนไลน์) พร้อมบริการจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท อินเนอร์ วิสดอม จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในงานทางด้านบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย การออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีขาย และการบันทึกบัญชีขั้นพื้นฐานการซื้อขายสินค้านำเข้า ทั้งนี้เพื่อเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานและระบบบัญชีของธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้านำเข้า ผู้จัดทำจึงได้เสนอโครงงานการศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษาการบัญชีธุรกิจนำเข้าสินค้า บริษัท อินเนอร์ วิสดอม จำกัด”

โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบาย และสรุปเนื้อหา ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทำบัญชี ธุรกิจนำเข้าสินค้าที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานสหกิจศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: การบัญชีธุรกิจนำเข้าสินค้า, จำหน่ายสินค้าแบบอิเล็คทรอนิคส์ (ออนไลน์)


Abstract

Inner Wisdom Co. Ltd. operates a business of distributing model, toys, and collections imported from China and Hong Kong. The company has run its business operations on behalf of “Acare Toys,”  with a store front  as its distribution channel. It also is a distributor for ecommerce, providing nationwide delivery service.

From participating in the cooperative education project of Siam University at Inner Wisdom Co. Ltd. as an assistant accountant and financial officer, the author was assigned to work in accounting, preparing and reporting input-output tax, issuing receipts, tax invoice, and accounting entries.         For understanding the operating procedures and accounting systems of business dealing with the distribution of imported products, the author proposed the project entitled “Accounting for Import Business of  Case Study Inner Wisdom Co. Ltd.”

The project summarized the operating processes of accounting entries of import business that is highly complicated, for better understanding. The organizer wishes that this cooperative education benefits others for further study, as well as earning useful knowledge to apply in accounting related work places in the future.

Keywords: Import Business Accounting, ecommerce, Acare Toys.


กรณีศึกษา การบัญชีธุรกิจนำเข้าสินค้า บริษัท อินเนอร์ วิสดอม จำกัด / Accounting for Import  Business of  Case Study Inner Wisdom Co. Ltd

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1194
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code