ระบบบัญชี – ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคม

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชี – ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคม
Accounting System – Telecommunication Installation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจิรภา เถื่อนหิน
Ms. Jirapha  Tuanhin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak    Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

จิรภา เถื่อนหิน. (2559). ระบบบัญชี – ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท วินิธร จำกัด ซึ่งประกอบกิจการติดตั้งระบบโทรคมนาคม Dtac, AIS, True move และก่อสร้างเสาเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณพร้อมติดตั้งระบบในห้องปฏิบัติการ และติดตั้งสถานีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท วินิธร จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี  เช่น การบันทึกบัญชีด้านการซื้อ-ขายสินค้า ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี, ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด, รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกหนี้ และเจ้าหนี้

โครงงานดังกล่าวจึงสามารถอธิบายและสรุปเนื้อหาขั้นตอนในการปฏิบัติงานการจัดทำ ระบบบัญชี-ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคมที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานสหกิจศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: การบัญชีธุรกิจนำเข้าสินค้า, จำหน่ายสินค้าแบบอิเล็คทรอนิคส์ (ออนไลน์), การส่งสัญญาณ


Abstract

Winithorn Company Limited is a company operating a business for installing telecommunication systems for DTAC, AIS and True Move.   The company is also doing the installation of the mobile phone towers and its network stations for public and private sectors.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant accountant at Winithorn Company Limited. The responsibilities included performing accounting tasks with duties of recording data, recording accounting items for purchase-sale transactions via an accounting program, such as audit of the Value Add Tax (VAT) documents to report input-output tax and audit of the accounts receivable and payable documents.

This project described the complicated process of the accounting system as well as the business of telecommunication installation. It will help readers understand easily through many steps. We hope that this cooperative education project will be useful for bringing more knowledge to the accounting professions.

Keywords: Import Business Accounting, Electronic Distribution (Online), telecommunication.


ระบบบัญชี – ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคม / Accounting System – Telecommunication Installation

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 285
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code