การตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจการนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตร: กรณีศึกษา บริษัท ลีพัฒนกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจ การนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตร: กรณีศึกษา บริษัท ลีพัฒนกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
Procedures of Auditing for Businesses Importing Agricultural Tools: Case Study in Lee Phattana Phanit Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนพัสร โหมดช้างใหญ่, นางสาวลาวัณย์ เชื้อทอง
Ms. Napatsorn Modchangyai, Ms. Lawan ChuaThong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

นพัสร โหมดช้างใหญ่ และ ลาวัณย์ เชื้อทอง. (2559). การตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจ การนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตร:กรณีศึกษา บริษัท ลีพัฒนกิจ (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ศรีอนันต การบัญชี จำกัด ให้บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชี โดยรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีนั้น สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้งบการเงิน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน และแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และไม่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี

การสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ถูกต้องนั้น ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสำคัญกับวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้หลักฐานในการสอบบัญชีที่เพียงพอ ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นำมาซึ่งการกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ หรือการตรวจสอบไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยจะนำมาซึ่งปัญหาการทุจริต

โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบายและสรุปเนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจ การนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะหลายขั้นตอน มีความยุ่งยาก ทำให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานสหกิจศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ศึกษาต่อเพิ่ม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: การจัดทำบัญชี, ประเมินความเสี่ยง, วิธีการตรวจสอบ


Abstract

Sriananta Accounting Co.  Ltd. provides accounting, auditing and accounting consulting  services by preparing auditor report for creating confidence for  financial statements users. The reports would consist of operating results and correct and reliable financial status. The correct financial position would also be shown according to auditing principles.

To create confidence in accurate inventory monitoring, the auditor must also pay attention to the audit method to obtain sufficient audit evidence, and the risk assessment that is appropriate and acceptable leading to the determination of the audit method to prevent errors from occurring that could result in corruption problems.

The project described and summarized the content of business process auditing procedures, and the import of agricultural tools with unique characteristics that makes it easier to understood. The authors truly hope  that the cooperative education project will be useful for those who would conduct further study on this topic and to be used by accounting professionals in the future.

Keywords: provides accounting, risk assessment, audit method.


การตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจ การนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตร: กรณีศึกษา บริษัท ลีพัฒนกิจ (ประเทศไทย) จำกัด / Procedures of Auditing for Businesses Importing Agricultural Tools: Case Study in Lee Phattana Phanit Co. Ltd

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 835
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code