การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Analysis of Factors Affecting Graduation of Computer Science Students Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณฤทธิ์  จัตุรัสพันแสง  6004800055, นายนิธิศ  ชวรัตน์เจริญกิจ  6004800062
Mr. Narit   Chatturatphansang  6004800055, Mr. Nithit      Chavaratjaroenkit   6004800062
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya    Yamchareon
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

ณฤทธิ์ จัตุรัสพันแสง และ นิธิศ ชวรัตน์เจริญกิจ. (2563). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chatturatphansang N. & Chavaratjaroenkit N. (2020).  Analysis of factors affecting graduation of Computer Science Students Siam University. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอัตราตกออกและย้ายสาขาที่สูงเกินกว่าร้อยละ 50 จากจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ และมีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษา 4 ปี ที่ต่ำ ทางภาควิชาจึงต้องการทราบสาเหตุที่แท้จริง จึงได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำทำการวิเคราะห์หาสาเหตุดังกล่าว โดยได้กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในขั้นต้นไว้ 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) วุฒิการศึกษาที่จบก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3) รายวิชาบังคับที่ต้องเรียนก่อน (Pre-Requisite) 4) ผลการศึกษาตามรายวิชา และ 5) จำนวนหน่วยกิตสะสมที่ลงทะเบียนเรียนและผ่าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2560 ขั้นตอนในการดำเนินการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2) รวบรวมข้อมูล 3) เตรียมข้อมูล 4) จัดกลุ่มข้อมูล และ 5) นำเสนอแผนภาพข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม Tableau ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ยสะสม ผลการศึกษาตามรายวิชา และจำนวนหน่วยกิตสะสมที่ลงทะเบียนเรียนและผ่าน โดยปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วุฒิการศึกษาที่จบก่อนเข้าศึกษาต่อ และรายวิชาบังคับที่ต้องเรียนก่อน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและอาจารย์ผู้สอนจะนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อกำกับดูแลนักศึกษาและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดกลุ่มข้อมูล


Abstract

The objective of this project was to analyze the factors affecting the graduation of computer science students. According to the high number of students entered in computer science program has a dropout rate that is higher than 50 percent and has a low graduation rate. The department wants to know the real reason, therefore assigned to our team to analyze to find the real factor. Initially identified five factors affecting students’ graduation, namely 1) the complete educational qualifications before entering into the computer science programs, 2) grade point average (GPA), 3) courses required study first (prerequisite), 4) study results in each course, and 5) the number of cumulative credits registered and passed. In the data analysis, enrollment and academic performance data of students admitted to computer science programs from 2012 to 2017 were used. The analysis process consisted of 1) research understanding, 2) data understanding, 3) data preparation, 4) data clustering, and 5) data visualization. Data analysis tool is Tableau. Conclusion, the factors affecting the graduation of computer science students consisted of grade point average, study results in each course, and the number of cumulative credits registered and passed. The factors that do not affect the graduation of students consist of the complete educational qualifications before entering in computer science programs and courses required study first. The year advisor and the teacher will use the results of the analysis to supervise students and improve teaching methods to be more effective.

Keywords: the factors affecting graduation, data analytics, data clustering.


การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม| Analysis of Factors Affecting Graduation of Computer Science Students Siam University  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 933
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print