ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)
Sales Record System (Case Study Mahachai Superstore)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนนต์   ไชยกุล 6004800008
Mr. Anon   Chaikul 6004800008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา   แหยมเจริญ
Miss Janya   Yamchareon
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

อนนต์ ไชยกุล. (2563). ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chaikul A. (2020). Sales record system (Case study Mahachai Superstore). (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการขายของร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์ ให้มีความทันสมัยและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานแบบเดิมที่ไม่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เป็นการทำงานด้วยมือและใช้ความจำเป็นหลัก ดังนั้นผู้จัดทำจึงพัฒนาจึงประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลการขายและข้อมูลสินค้าของร้าน และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าของร้านในการคำนวณราคาสินค้า พิมพ์ใบเสร็จ และจัดทำรายงาน ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคาสินค้า ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ลดการสูญหายของข้อมูล และจัดทำรายงานได้ตามต้องการสะดวกรวดเร็ว ในการพัฒนาระบบใช้ภาษาจาวา และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL หลังจากที่ให้ผู้ใช้ได้ทำการทดสอบระบบแล้ว ระบบสามารถคำนวณราคาสินค้าได้ถูกต้อง ฟังก์ชันต่างๆ ทำงานได้ตามที่กำหนด

คำสำคัญ: ระบบบันทึกการขาย, ระบบฐานข้อมูลการขาย, ระบบจัดการร้านสะดวกซื้อ


Abstract

The objective of this project was to develop a sales record system of Mahachai Superstore, to be modern and reduce errors that occurred from conventional operations, which does not apply information technology to help. Therefore, I have applied database technology to help record and manage sales and product information, and developed an application to calculate prices, print the receipts, and organize report. This would reduce errors in calculating the price, search data quickly, reduce data loss, and organize reports conveniently and quickly. The system was developed with Java and MySQL. The result after testing by users showed the price calculated correctly and the functions work as specified.

Keywords: sales record system, database system, superstore management system.


ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)|Sales Record System (Case Study Mahachai Superstore)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1397
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print