สื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จำกัด

Last modified: April 5, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จำกัด
Communicating Online Marketing via Social Media of Tung Packaging Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปิยะธิดา ชนะ   6004300170
Miss Piyatida Chana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ  บวรกุลภา
Assistant Professor Dr. Benjawan Bowonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง|Citation

ปิยะธิดา ชนะ. (2563). สื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chana P. (2020). Communicating online marketing via social media of Tung Packaging Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

เรื่อง สื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จำกัด  มีวัตถุประสงค์  เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่ผ่านมาการทำธุรกิจโดยลักษณะระบบลูกค้าเดิมมีการติดต่อทางโทรศัพท์อย่างเดียวไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดปัจจุบัน จึงทำให้บริษัทมีนโยบายปรับเปลี่ยนในระยะแรกกับการทำตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อให้การทำตลาดมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาตลาดออนไลน์กับบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยอดขายที่ดีขึ้น จึงจัดทำสื่อการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลผ่านสองช่องทาง ได้แก่ ไลน์และเพจเฟสบุ๊ค มีการทำคอนเทนต์โดยใส่รูปภาพสินค้า และการสื่อสารข้อความกระตุ้นการขาย ในการจัดโปรโมชั่นของบริษัทผ่านเพจเฟสบุ๊คและไลน์  และมีการตอบแชทลูกค้ากลับ โดยสรุปผลการตอบกลับ ผ่านช่องทางสื่อสารการตลาดออนไลน์โดยผ่านสื่อโซเชียลทำให้ได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัท

คำสำคัญ : สื่อการตลาดออนไลน์, สื่อโซเชียล


Abstract

Online marketing communication through social media, Tung Packaging Co., Ltd. had the objective to communicate online marketing through social media. In the past, doing business with  existing customer system was not good to contact by phone, especially during the current covid situation. As a result, the company made a policy change in the early stages with online marketing through social media to market to more customers. Developing an online market with companies increase efficiency and better sales, therefore, online marketing materials were created through social media, namely LINE and Facebook. Content was created by inserting product images and communicating messages to drive sales in organizing company promotions through Facebook and LINE and have a customer chat reply. Summarizing the responses through online marketing communication channels through social media, resulted in new customers for the company.

Keywords: online marketing media, social media.


สื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จำกัด | Communicating Online Marketing via Social Media of Tung Packaging Company Limited

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 216
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code