การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด

Last modified: December 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด
Marketing Communication via Online Media of Printed Media Department’s Racha Printed 2002 Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย  วีระยุทธ์ ทิพย์ธารทอง
Mr. Werayoot  Thipthanthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา
Assist. Professor Dr. Benjawan    Bawonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

วีระยุทธ์ ทิพย์ธารทอง. (2562). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำกัด บริษัท ราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด เป็นโรงงานผลิต และจัดจำหน่าย ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับค้าปลีก รับผลิตลวดลายบนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับธุรกิจร้านกาแฟ ผู้ทำธุรกิจร้านอาหาร และ บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และรับพิมพ์งานพิมพ์ทุกชนิด กรณีศึกษามีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสื่อและเนื้อหาในการสื่อสารการตลาดออนไลน์บริษัท ราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด 2. เพื่อวิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสื่อออนไลน์ในกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริษัท ราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด

ผลการศึกษาโดยจัดทำเครื่องมือสื่อสารทางออนไลน์โดยการสร้างภาพให้โฆษณาที่ทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้พร้อมคอนเทนต์โปรโมชั่นลงใน  เฟสบุก ไลน์ และเว็บไซต์ ได้พบว่า ทางบริษัทได้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้จำนวนมาก โดยมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในช่องทางออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทางในช่วงเวลา 3 เดือน ถึง 200 ราย ผ่านช่องทาง Line@ และ FACEBOOK ทำให้เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ง่ายมากขึ้น เป็นการช่วยลดต้นทุนในการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ได้เป็นอย่างมาก และทางบริษัทได้เล็งเห็นว่าจะพัฒนาส่วนนี้ต่อไปในด้านของ เว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขององค์กร

คำสำคัญ : สื่อสารการตลาดออนไลน์


Abstract

Racha Printing (2002) Co., Ltd. is a manufacturing  factory and distributor  of food and beverage  container  for retail, providing custom-made services for patterns on the product and packaging that are suitable for coffee shops and restaurant business, and providing services for all type of print media design and printing. The case study aimed to : 1. create media and  content as  online  marketing  communication  for  Racha Printing (2002) Co., Ltd;  2. Analyze the feedback through online media with the appropriate strategy for Racha Printing (2002)Co; Ltd.

Through  this  study. the online  communication forwsed on creating  images for  advertisements which allowed customers to be aware of the content and promotions on Facebook, Line and the website. It was Foud that the company reached more than 200 new customers through all 3 online channels within the last 3 months, Showing that it is easier to reach new customers. This method greatly reduced the cost of increasing a new customers base. The company also agreed that this  section will continue to be developed, especially the website, in order to strengthen the organization.

Keyword: Online Marketing Communication, LINE, Facebook.


การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด | Marketing Communication via Online Media of Printed Media Department’s Racha Printed 2002 Company Limited  

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 292
Previous: *Pending ไม่มี bookmarks, ไม่มีบทคัดย่อภาษาไทย, บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่มีลายเซ็นต์ไมเคิล การจัดทำข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผลตอบรับของรถยนต์โตโยต้า สาขาบางแค
Next: พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code