Topics: -สาขาวิชาการตลาด

Business Administration-Marketing

การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตโควิดของร้าน Salmon Project

ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนฐานแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานครตอนใต้

การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าใหม่ของสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์

การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง)

การโฆษณาสินค้า เครื่องสำอาง Luminesce ด้วยสื่อโซเซียล บริษัท นิวไลน์ แอพโพรช จำกัด

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของ บริษัท  คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของบริษัท คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

*Pending ไม่มี bookmarks, ไม่มีบทคัดย่อภาษาไทย, บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่มีลายเซ็นต์ไมเคิล การจัดทำข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผลตอบรับของรถยนต์โตโยต้า สาขาบางแค

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง

กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด

การจัดทำเครื่องมือตลาดดิจิทัลโดยนำ Motion Graphic E-catalog เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย

กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

บทบาทและหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด

การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด