การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar

Last modified: April 5, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar
Marketing Through Online and Offline Media of Meat Avatar
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนา บุนนาค 6004300091, นายอนาวิล วัฒน์สืบแถว 6004300082, นางสาวจันทร์นพร ตั้งรัตน์ผ่องอำไพ 6004300083
Mr. Thana Boonnak 6004300091, Mr. Anawin Watsuepthaeo 6004300082, Ms. Jannaporn Thangratpongampai  6004300083
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ  บวรกุลภา
Assistant Professor Dr. Benjawan Bowonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง|Citation

ธนา บุนนาค, อนาวิล วัฒน์สืบแถว และจันทร์นพร ตั้งรัตน์ผ่องอำไพ. (2563). การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonnak T., Watsuepthaeo A., & Thangratpongampai J. (2020). Marketing through online and offline media of Meat Avatar. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar  ช่วยดําเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาดทั้งในด้านการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์ โดย การทดลองฝึกปฏิบัติงานจริงและการนําความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านฝ่ายการตลาดผลการปฏิบัติงานพบว่าการปฏิบัติงานได้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ กล่าวคือ ผู้จัดทําได้มีการส่งเสริมการขายโครงการ Wednesday Shine มีการส่งเสริมการตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพลในสื่อโซเชียล (Influencer Marketing) และมีการออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาด จากการดําเนินงานดังกล่าวช่วยทําให้กลุ่มเป้าหมายของตราผลิตภัณฑ์ Meat Avatar มีการตระหนักรับรู้ มีความเข้าใจ และชื่นชอบตราผลิตภัณฑ์ Meat Avatar มากยิ่งขึ้น  และยอดขายเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ : การส่งเสริมการตลาด, การตลาดออนไลน์และออฟไลน์, เนื้อสัตว์จําแลง


Abstract

Delectable Foods Company Limited aimed to promote its Meat Avatar products through online and offline media in order to facilitate promotional activities both online and offline,  and use of lessons from the work to formulate a guideline for the marketing department. It was found that the actual work complied with the objective, as the authors promoted Wednesday Shine with influencer marketing, booth exhibition, and marketing activities. Such promotions increase awareness, understanding, and preference towards Meat Avatar products and increased their sales.

Keywords: Promotion, Online and Offline Marketing, Plant-based Meat.


การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar | Marketing Through Online and Offline Media of Meat Avatar

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 282
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code