การตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม

Last modified: May 10, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม
Conducting online market with creating social media
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมรกต เอมใจ  6004300081, นางสาวสุดารัตน์  ศรีแจ่มเจริญ 6004300096
Miss Morakot Emjai,  Miss Sudarat Srijamcharone
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ  บวรกุลภา
Assistant Professor Dr. Benjawan Bowonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง|Citation

มรกต เอมใจ และ สุดารัตน์  ศรีแจ่มเจริญ. (2563). การตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Emjai M., & Srijamcharone S. (2020). Conducting online market with creating social media. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปฎิบัติงานในการทำตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล2) เพื่อศึกษาและสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านทางInstagramและ Facebook 3) เพื่อศึกษาการสร้างคอนเทนต์เนื้อหา โดยการศึกษาการตลาดออนไลน์โดยคิดเนื้อหาหลักสูตรใหม่ให้กับทางบริษัท สร้างเนื้อหาคอนเทนต์ในรูปแบบภาพ และแคปชั่นโพสผ่านช่องทาง Facebook , Instagramเพื่อเสริมสร้างการตลาดออนไลน์

จากการปฏิบัติการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล โดยสร้างเนื้อหาคอนเทนต์เพื่อดึงดูด และนำเนื้อหาจากหลักสูตรใหม่ๆนำมาออกแบบภาพให้น่าสนใจเพื่อนำเสนอผลงานและหลักสูตรของทางบริษัทเพื่อเพิ่มผู้ติดตามให้มากขึ้น

ผลสรุปว่าจากการที่ทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram , เพจFacebook ได้มียอดผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ทางคณะผู้จัดทำได้สร้างขึ้นมา

คำสำคัญ: การตลาดออนไลน์, สร้างสื่อโซเชียลมีเดีย


Abstract

This was a report for Cooperative Education on ‘Conducting Online Marketing with Creating Social Media for Next Step Training Center Company The purposes were 1) To conduct online marketing through social media, 2) To produce materials for online marketing via Instagram and Facebook., 3) To study about content creation. We studed online marketing and created new formulas for the company, created content in the form of photos, and wrote the description via Facebook and Instagram to reinforce online marketing After performing online marketing through social media by creating attractive content and bringing the new formulas to design the photos, the results showed that making online marketing via Instagram and Facebook helped increase followers and participants.

Keywords:  online marketing, Social Media


การตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม|Conducting online market with creating social media

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 373
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code