การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตโควิดของร้าน Salmon Project

Last modified: December 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตโควิดของร้าน Salmon Project
Increasing online marketing channels for Japanese restaurants during COVID Crisis Salmon Project Restaurant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณิชากร ดีสุขสาม
Miss Nichakorn Deesuksam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา
Assistant Professor Dr. Benjawan Bawonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ณิชากร ดีสุขสาม. (2562). การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตโควิดของร้าน Salmon Project. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติสหกิจ เรื่อง การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตโควิด ของร้าน Salmon Project มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปฏิบัติการทำตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลให้กับบริษัท Salmon Project จำกัด 2) เพื่อสรุปผลการประเมินการตอบรับจากการทำตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลให้กับบริษัท Salmon Project จำกัด ของบริษัท โดยการศึกษาการทำการตลาดออนไลน์ โดยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ในรูปแบบของ ภาพ แคปชั่น รวมไปถึงวีดีโอเพื่อโปรโมท ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การส่งเสริมการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์และเผยแพร่สู่สาธารณะและรวบรวมการประเมินผลตอบรับ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563

จากการปฏิบัติการทำตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลLINE@ และ เพจFacebook โดยสร้างเนื้อหาคอนเทนต์เพื่อดึงดูด โปรโมทและการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารบริษัทและการนำเสนอผลิตภัณฑ์เมนูเซทใหม่ในการเสนอภาพและเนื้อหาที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นภาพและกดติดตาม โดยแสดงเนื้อหาไม่ซับซ้อน

ทั้งนี้การตอบรับผลสรุปพบว่า ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นผ่าน เพจFacebook จากเดิมจำนวน 2,986 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3,616 คนและติดตามของLINE@ จากเดิมจำนวน 105 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 187 คนและมีผู้สั่งซื้อในแต่ละวัน โดยประมาณ 7-10 คน ทำให้บริษัทมียอดขายที่ไม่ลดลงสำหรับบริษัทในสถานการณ์ช่วงโรคระบาดโควิด

คำสำคัญ : การตลาดออนไลน์, โซเชียลมีเดีย


Abstract

This report of Co-operative education of online marketing via social media for a Japanese restaurant, Salmon Project,  during Covid-19  had the purposes: 1) to do online marketing via social media for Salmon Project Company Limited; 2) Summarize the results of feedback from online marketing  via social media for Salmon Project Company Limited, and create the content for photo captions, including video to promote and advertise the restaurant, publish, and conclude feedback evaluation from 18 May to 4 September 2020.

From doing the online marketing via social media Line@ and Facebook by creating the content for attraction, promote and publish the information and present new set of menus by using the obvious and not complicated picture and content to the target group for their attraction and follow us on social channels.

The results of the feedback showed that the customers increased on Facebook from 2,986 to 3,616 people, followed on Line@ from 105 to 187 people, and had customers each day, about 7 to 10 people. This result showed that the sales amount did not decrease during the Covid-19 pandemic.

Keyword: Online marketing, Social media, Salmon Project Company.


การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตโควิดของร้าน Salmon Project | Increasing online marketing channels for Japanese restaurants during COVID Crisis Salmon Project Restaurant

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 564
Previous: ภาพลักษณ์ด้านแหล่งกำเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพและคุณค่าในมุมมองนักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวายชาวไทย
Next: ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code