การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าใหม่ของสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ของสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
Adding online marketing channels to reach new customers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายตะวัน เพชรนุ้ย
Mr.Tawan Phetnui
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.เบญจวรรณ  บวรกุลภา
Assistant Professor Dr. Benjawan Bawonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ตะวัน เพชรนุ้ย. (2562). การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ของสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานการปฏิบัติสหกิจ เรื่อง การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ของสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าใหม่ และเพื่อทำการประเมินการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์การเข้าถึงลูกค้าใหม่ ของสินค้าอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์  วิธีการศึกษาคือ ศึกษาช่องทางตลาดออนไลน์และปฎิบัติการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์บน Fanpage Facebook และ Line Oa ในระยะเวลา 3 เดือน

การปฏิบัติเพิ่มช่องทางและประเมิน ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1)ศึกษารวบรวมข้อมูลในการโฆษณาและการสร้างช่องทาง 2)สร้างช่องทาง Facebook และ Line เพื่อเพิ่มคนติดตาม เพื่อความน่าเชื่อถือของเพจ 3)จัดทำโฆษณาผ่านทาง Facebook เพื่อการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และขายสินค้า จากช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค ยอดคนติดตามก่อนเข้ามาเข้ามาปฏิบัติการมีจำนวน 36 คน ปัจจุบันมียอดคนติดตามมากขึ้นจำนวน 241 คน และช่องทางไลน์ออฟฟิศเซียลจากเดิมที่ไม่มี ปัจจุบันมีคนติดตาม140 คน และ คนเข้ามาสอบถามรายละเอียดสินค้าทั้งหมดจำนวน 70 คน สามารถปิดการขายลูกค้าได้ 1 ราย

คำสำคัญ : การตลาดออนไลน์, ช่องทางการตลาด, ลูกค้าใหม่


Abstract

The Co-operative education increasing online marketing to approach new customers of medical equipment had the purposes to create more channels online in order to reach new customers and concluded feedback evaluation of medical equipment products from online marketing channels from 18 May to 29 August 2020.

The method of operation on increasing online marketing and evaluation had the following objectives: 1) study and collect information on advertisement and creating a channel; 2) create Facebook and Line channels for increasing followers and for trust; 3) create advertisements on Facebook to approach new target customers and create online marketing for advertising and sales from the Facebook fan page.

The results of the feedback showed that the followers before this project were 36 people, but increased to 241 people, followed on Line Oa from 0 to 141 people. This result showed that the company had more sales on Facebook and Line Oa channels.

Keyword: Online marketing, Marketing channel, New customers.


การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ของสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ | Adding online marketing channels to reach new customers

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 252
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code