ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562

Last modified: March 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
รายงานการปฎิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562
The process of design and production of online advertising, food stuff and Restaurant of Cinnamon Residence Hotel 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกัญญาวีร์ ทองวิเชียร และ นายนิติพล กำเพ็ชร
Ms. Kanyawee Thongwichean and Mr. Nitipon Kamphet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr. Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

กัญญาวีร์ ทองวิเชียร และนิติพล กำเพ็ชร. (2562). รายงานการปฎิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เรื่อง “ ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนซ์ พ.ศ. 2562 ”
โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนซ์ เป็นโรงแรม 3.5 ดาว ในจตุจักร, กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมให้บริการห้องพักปรับอากาศที่ทันสมัย สามารถเพลิดเพลินกับอาหารไทยและอาหารนานาชาติได้ที่ห้องอาหารเฌอเอม เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ คณะผู้จัดทำได้ปฎิบัติงานแผนก กราฟิกออฟฟิศ (Garphic Office) ตำแหน่ง กราฟิกดีไซเนอร์(Graphic Designer) รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ของห้องอาหาร เฌอเอม ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และได้ศึกษางานในด้านอื่นๆที่ไม่เคยศึกษามาก่อน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานกับพี่และเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีม ซึ่งทำให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต

คำสำคัญ: กราฟฟิก, ผลิตสื่อโฆษณา


Abstract

This study for cooperative education was entitled “The Process of Design and Production of OnlineAdvertising, Food Items and Restaurant of Cinnamon Residence Hotel.” Cinnamon Residence is a 3.5-star hotel located in Chatuchak, Bangkok.

This hotel provides air-conditioned rooms and you can enjoy Thai and international cuisine. The foodis prepared according to the customers’ requirements. The authors worked in the graphics design department asa graphic designer. Our work was to design projects for production online with advertising Inertia for food-related items, as well as being entrusted with the assignment of interest.

Throughout the implementation period of cooperative education, 16-weeks, the authors had learned tofoJ)ow the way of life, to work in real situations and a variety of different work. The authors also learned how tosolve specific problems, work wfth teams and other colleagues. More importantly, the authors gained a level ofprofessionalism to help with work the future.

Keyword: Graphic design, Advertising media, Food advertising.


รายงานการปฎิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562 / The process of design and production of online advertising, food stuff and Restaurant of Cinnamon Residence Hotel 2018

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 241
Previous: การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562 กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด
Next: การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ของ ผลิตภัณฑ์ IGGOO บริษัท ดิลอิ้งค์ จำกัด
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles