กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยที่มีผลต่อพนักงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Last modified: June 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยที่มีผลต่อพนักงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on participated staff
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชโนวัจน์  คนมาก, นายจีรณัทย์  สอนเจตน์, นางสาวกานติมา  ไชยคีรี
Mr. Chanowat Khonmak, Mr. Jeranut Sornjate, Miss KantimaChaikhiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr.Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กานติมา  ไชยคีรี, จีรณัทย์  สอนเจตน์ และ ชโนวัจน์  คนมาก. (2560). กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยที่มีผลต่อพนักงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยที่มีผลต่อพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการทำกิจกรรมต่างๆของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) 2.เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ณ บ้านพักคนชรา ศูนย์จัดสวัสดิการบ้านปทุมธานี คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการจัดทำโครงงานครั้งนี้มีความคิดเห็นโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ กิจกรรมที่เข้าร่วมส่งผลทีดีต่อตนเอง ได้ตระหนักถึงการทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม รู้สึกภูมิใจในตนเองเมื่อทราบถึงผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมที่เข้าร่วมส่งผลที่ดีต่อบริษัท ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม การร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรม การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, กิจกรรมสาธารณประโยชน์


Abstract

The purpose of this project “Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on participated staffaimed to: 1. study the activities of Thai Airways International Public Company Limited; 2. organize public activities. The population used in this research consisted of people who participated in corporate social responsibility of Thai Airways at Pathum Thani Home Welfare Center Klong 5, Pathum Thani. 50 people had been studied by using a questionnaire and data were analyzed by mean and standard deviation.

The results showed the level of highest to lowest satisfaction respectively. The activity was beneficial, fulfilled public interest, fulfilled self-accomplishment, impacted towards positive image of the company, appropriate for the operated time, considered valuable experience, convenience, appropriate for the venue, and created for involvement of staff to share CSR activity.

Keywords:  Satisfaction, Corporate Social Responsibility.


กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยที่มีผลต่อพนักงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on participated staff

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 130
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code