สร้อยข้อมือไล่ยุงกลิ่นน้ามันตะไคร้และน้ำมันลาเวนเดอร์

Last modified: January 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สร้อยข้อมือไล่ยุงกลิ่นน้ำมันตะไคร้และน้ามันลาเวนเดอร์
Mosquito Repellent Bracelet with Lemongrass and Lavender Essential Oil
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อัญชิษฐา  ขมิ้นแก้ว
Ms. Aunchittha  Khaminkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira  Pookhao  Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

อัญชิษฐา  ขมิ้นแก้ว. (2561). สร้อยข้อมือไล่ยุงกลิ่นน้ำมันตะไคร้และน้ามันลาเวนเดอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงาน ณ โรงแรม รามาดา พลาซ่า แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ในแผนกพนักงานส่วนหน้า (Guest Service) จึงได้เห็นถึงปัญหาภายในโรงแรม คือ โรงแรมตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงทำให้เกิดยุงเป็นจำนวนมากจากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานสร้อยข้อมือไล่ยุงด้วยน้ำมันตะไคร้และน้ำมันลาเวนเดอร์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้แทนผลิตภัณฑ์จากสารเคมีในการไล่ยุง 2) จัดทำสร้อยข้อมือสมุนไพรไล่ยุง สำหรับพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า

หลังจากได้ทำการแจกสร้อยข้อมือไล่ยุงกลิ่นน้ำมันตะไคร้และน้ำมันลาเวนเดอร์ให้กับพนักงานในแผนกส่วนหน้าได้ทดลองใช้ และทำการแจกแบบสอบถามให้พนักงานในแผนกส่วนหน้า 10 คน ผลการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพอใจมากที่สุดกับความแปลกใหม่ รองลงมาเป็นพอใจมากในด้านกลิ่นของสร้อยข้อมือ สีสันรูปลักษณ์ ผลในการไล่ยุงและความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

คำสำคัญ: สร้อยข้อมือไล่ยุง, น้ำมันตะไคร้, น้ำมันลาเวนเดอร์


Abstract

When I worked at Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside in Guest Service section, I saw the problem in this hotel.  The hotel is located by the Chao Phraya riverside, so there are many mosquitoes. I made a project to solve this problem. I produced bracelets with lemongrass oil and lavender oil for repelling mosquitoes. My objectives were: 1) To study a natural product, which can replace chemical products for repelling mosquitoes. 2) To produce bracelets for repelling mosquitoes for 10 guest service agents at Guest Service section.

After giving out bracelets with lemongrass oil and lavender oil in order to test them and questionnaires to guest service agents, the result was found that respondents are very satisfied with originality, the fragrance of bracelets, the color of bracelets, product appearance, the result of repelling mosquitoes and product satisfaction respectively.

Keywords:  Mosquito Repellent Bracelet, Lemongrass Oil, Lavender Essential Oil.


สร้อยข้อมือไล่ยุงกลิ่นน้ามันตะไคร้และน้ามันลาเวนเดอร์ / Mosquito Repellent Bracelet with Lemongrass and Lavender Essential Oil

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 929
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print