การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด

Last modified: May 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด
Design a System for High Availability All-the-Time and Data Encryption with Secure Socket Layer of Kratos.co.th
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐวุฒิ เอกก้านตรง
Mr.Nattawut Akekantrong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ณัฐวุฒิ เอกก้านตรง. (2563). การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท คราทอส จำกัด เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ วางแผนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนให้คำปรึกษา คำแนะนำ การให้ข้อมูลงานบริหาร เพื่อรองรับการเติบโตในสายงานอาชีพต่างๆ ให้กับองค์กรและกลุ่มบริษัทในเครือตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม โดยมีกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร , ธุรกิจไอที และ ผลิตภัณฑ์ไอที ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทางบริษัท คราทอส จำกัด ได้มีการให้บริการระบบฐานข้อมูลแก่ร้านอาหาร หากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฐานข้อมูลแก่ร้านอาหารเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้หรือหยุดทำงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการร้านอาหารได้ต่อเนื่อง ส่งผลเสียต่อธุรกิจ ทางผู้บริหารจึงมอบหมายงานให้นักศึกษาปฎิบัติงานสหกิจศึกษาแก้ปัญหาด้วยการนำเทคนิค High Available (HA) มาใช้ โดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อทำให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักไม่สามารถให้บริการหรือนำมาใช้งานต่อได้ ระบบทั้งหมดเปลี่ยนแปลงการทำงานมายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งทันที ส่งผลให้ระบบร้านอาหารทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของฐานข้อมูลจึงได้นำเทคนิคป้องกันข้อมูลขณะที่มีการรับและส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย โดยใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer (SSL) ทำให้ระบบสามารถให้บริการฐานข้อมูลแก่ร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การเข้ารหัส, ฐานข้อมูล, พร้อมใช้งาน


Abstract

Kratos Co.,Ltd. is a service design company and organization development service, for progress of organizations and partnership companies. For example, Kratos Co.,Ltd. has a food business, IT business, and IT products. Kratos Co.,Ltd. has a database service system for restaurants, however, when the server for the food business has an unpredictable problem or stops working, the restaurants cannot run and it causes a bad result for the business. The cooperative student was assigned by the director to solve this problem. This project used High Available (HA) to solve the problem. This project used two or more servers so the server was always available all the time. If the main server is unavailable, the system will change to another server and continue their processing. In addition, to increase the security of the database, this project used data encryption called Secure Socket Layer (SSL) to encrypt the database to be safe and efficient, while a database is receiving and sending data.

Keywords: Database System, Encryption, High Availability.


การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด| Design a System for High Availability All-the-Time and Data Encryption with Secure Socket Layer of Kratos.co.th  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 385
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print