เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด

Last modified: May 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด
Computer Operating Instructions Website for KRATOS Co.,Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายดนุสรณ์   มาลา
Mr. Danusorn Mala
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ดนุสรณ์ มาลา. (2563). เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงาน ที่ บริษัท คราทอส จำกัด พบว่ามีพนักงานในองค์กรบางส่วนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอส่งผลให้มีการใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ ทำให้จะต้องติดต่อให้ทางทีมงานไอทีซัพพอร์ต เพื่อช่วยเหลือทำให้เสียเวลาไปในการติดต่อระบุปัญหา เนื่องจากพนักงานภายในองค์กรมีจำนวนมากกว่าทีมงานไอทีซัพพอร์ต จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนา เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด ด้วยโปรแกรม Bitnami WordPress เวอร์ชั่น 5.5.1 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน กับทีมงานไอทีซัพพอร์ต โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยบทความความรู้ และคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้พนักงานได้เข้ามาศึกษาความรู้เพิ่มเติม และศึกษาการใช้งานโปรแกรมได้ด้วยตนเอง บอร์ดสนทนาสำหรับตั้งกระทู้ถาม/ตอบ เกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ซึ่งบางปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับทางทีมงานไอทีซัพพอร์ต และมีช่องทางรายงานปัญหาผ่านทางอีเมลไปยังทีมงานไอทีซัพพอร์ต

คำสำคัญ: คู่มือการใช้งาน, เครื่องคอมพิวเตอร์, เว็บไซต์


Abstract

The Cooperative student worked at Kratos Co., Ltd., and  found that some employees had a lack of  basic knowledge of computers. Consequently, it created inefficiency, and also, they could not solve problems by themselves. They had to contact the IT support teams when they had problems and the IT support teams did not have enough people to solve problems that they received from employees. According to these issues, I developed a computer operating instructions website for Kratos Co., Ltd., I used Bitnami WordPress program version 5.5.1 to make a website to create a communication pathway between employees and IT support teams. This website contained articles and a program manual, employees can study about the programs by themselves. They can communicate with each other on the board, also send emails to IT support teams directly. As a result, this website helped employees to solve problems about computers by themselves.

Keywords:  Computer, Manuals, Website.


เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด | Computer Operating Instructions Website for KRATOS Co.,Ltd

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 2
Views: 795
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print