การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: June 27, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of Full Raw Material in Rack Display Controlled by Microcontroller
ผู้เขียน|Author: ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า | Vyapote Supabowornsathian and Santisuk Sawangkla
Email: vyapote.sup@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
DepartmentฅFaculty: Faculty of Engineering in Electrical Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | The 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018)

การอ้างอิง/citation

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2561). การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10. (หน้า 467-470). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ การแสดงผลใช้หลอดแอลอีดีสีแดงและสีเขียวขนาด 22 มิลลิเมตร ตรวจจับการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางโดยอุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์ ควบคุมการทำงานทั้งหมดโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพียงตัวเดียว โดยชุดแสดงผลนี้ 1 ชุด ประกอบไปด้วย หลอดแอลอีดีสีแดง หลอดแอลอีดีสีเขียวและอุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์อย่างละ 10 ตัว ใช้แสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางได้ 10 ชั้น ชุดแสดงผลที่นาเสนอนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปใช้จริงที่โรงงานอุตสาหกรรม ผลการใช้งานจริงแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของชุดแสดงผลนี้

คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, ชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวาง, อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์


ABSTRACT

This article presents the design and construction of full raw material in rack display controlled by microcontroller. The display used red LED and green LED size 22 mm. and the sensor of full raw material in rack used ultrasonic sensor. All system is controlled by only one microcontroller. The display one set consists of 10 red LEDs, 10 green LEDs and 10 ultrasonic sensors used for display of full raw material in rack amount 10 stairs. This proposed display is constructed and used in one factory and its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keyword : Microcontroller, Full Raw Material in Rack Display, Ultrasonic Sensor.


การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์|Design and Construction of Full Raw Material in Rack Display Controlled by Microcontroller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 164
Previous: การออกแบบและสร้างป้ายแสดงเวลาการทำงาน/ชั่วโมงติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Next: ระบบบันไดกำลังไฟฟ้าต่อหน่วยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำแบบปรับความเร็วรอบได้ โดยการบูรณาการกฎความสัมพันธ์เข้ากับระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print