การออกแบบและประเมินราคาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและประเมินราคาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
Design and Cost Estimates of Fire Alarm Systems
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกฤตนัยยชญ์ วงษ์สวรรค์
Mr. Kittanaiyot Wongsawan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

กฤตนัยยชญ์ วงษ์สวรรค์. (2562). การออกแบบและประเมินราคาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอ การออกแบบและประเมินราคาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการถอดแบบและการประมาณการวัสดุที่ต้องการใช้งานสำหรับการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ประจำโครงการ XT PHAYATHAI ตลอดจนการจัดเตรียมตารางวัสดุ การคำนวณต้นทุนของวัสดุ ซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดเตรียมเอกสารสำหรับประกวดราคา ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย, การออกแบบ, ประเมินราคา


Abstract

This thesis presented design and cost estimates of fire alarm systems, which was the experience gained from the cooperative education project between Siam University and Power Line Engineering Public Company Limited. The company assigned interns to perform duties in cost estimation of fire alarm systems in the XT PHAYATHAI Project, and the preparation of material schedules and calculation of the material cost, which led to preparing documents to bid on the project. The practical knowledge results can be applied to practical work well.

Keywords:  Fire Alarm System, Design, Cost Estimates.


การออกแบบและประเมินราคาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย  | Design and Cost Estimates of Fire Alarm Systems

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 134
Previous: ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้า
Next: การสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม