ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้า

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้า
Fire Prevention and Extinguishing Systems in Electric Train Stations
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายบุญธรรม ฐานทอง
Mr. Buntham   Thanthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit  Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

บุญธรรม ฐานทอง. (2562). ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำโครงการ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ได้แก่ Building Air-Condition & Ventilation System, Fire Alarm System, Tunnel Ventilation System  ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ระบบป้องกัน, ระงับอัคคีภัย, สถานีรถไฟฟ้า


Abstract

This cooperative education project presented fire prevention and extinguishing systems in electric train stations, which was the experience gained from the cooperative education project between Siam University and Wire and Wireless Co., Ltd. The company assigned the student to perform duties in the Airport Rail Link System Project, as a building engineer, including building air-condition & ventilation, fire protection, tunnel, and ventilation systems. The practical knowledge results can be applied to practical work well.

Keywords:  Fire Prevention, Extinguishing System, Electric Train Stations.


  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้า | Fire Prevention and Extinguishing Systems in Electric Train Stations

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 265
Previous: งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน
Next: การออกแบบและประเมินราคาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย